Servis a rozvoj ISO systémov

Cieľom ponúkaných služieb je udržiavať v aktuálnom stave systém manažérstva a  ďalej vo vašej spoločnosti rozvíjať osem princípov manažérstva 1. Zameranie na zákazníka 2. Vodcovstvo 3. Angažovanosť pracovníkov  4. Procesný prístup 5. Systémový prístup 6. Neustále zlepšovanie 7. Rozhodovanie na základe faktov 8. Obojstranne výhodná spolupráca s dodávateľmi.

Služby poskytujeme v dvoch úrovniach – základnej a rozšírenej. Základná úroveň kopíruje požiadavky pri externom audite (zákazníci, externé a interné predpisy, legislatíva a ISO normy) a slúži na posúdenie miery implementácie týchto požiadaviek v spoločnosti, tak aby Vaša firma nemala problémy pri recertifikácii manažérskych systémov. Služby z rozšírenej úrovne sa snažia výraznejšie posúvať kvalitu napĺňania požiadaviek normy a maximalizovať jej prínos pre zákazníkov, zamestnancov a akcionárov.

Prvá úroveň Udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva spočíva v základnej analýze funkčnosti systému manažérstva, ktorá obsahuje odbornú pomoc a usmernenie pri:

 • aktualizácií procesného modelu
 • preukázaní riadenia dokumentácie
 • získavaní podkladov o výkone a funkčnosti interných auditov
 • poskytovaní dôkazov o zlepšovaní systému
 • príprave podkladov a správy pre preskúmanie manažmentom,

vrátane predkladania návrhov na zlepšovanie manažérskeho systému, pri riadení a riešení nezhôd formou šetrenia nášho konzultanta na Vašom pracovisku, odborným hodnotením existujúcej poskytnutej dokumentácie a priebežným telefonickým a mailovým poradenstvom v prípade potreby. Súčasťou servisu je:

 • hodnotenie cieľov a parametrov výkonnosti procesov v stanovených intervaloch na pracovných stretnutiach
 • v prípade potreby zabezpečenie školenia pre pracovníkov spoločnosti o vyhodnotení cieľov, parametrov výkonnosti a novinkách v systéme manažérstva
 • zasielaním infolistov s popisom progresívnych techník vhodných pre uplatnenie v systéme riadenia kvality a príkladmi ich uplatnenia v praxi.

Súčasťou servisu nie je zastupovanie spoločnosti pri kontrolných, recertifikačných, prípadne zákazníckych auditoch.

Výstupom je hodnotiaca  správa kopírujúca kontrolný zoznam požiadaviek na systém manažérstva s odporúčaniami na zvýšenie úrovne ich aplikácie v spoločnosti, komentár k dodaným materiálom, pričom frekvencia a rozsah konzultácií je stanovený v harmonograme servisných prác dohodnutom so zákazníkom.  Výstupom sú tiež pravidelné infolisty.

Prínosom našej služby je bezproblémový priebeh kontrolných, recertifikačných, zákazníckych a dodávateľských  auditov, získanie objektívnejších, nezaujatých informácií o fungovaní systému a externých podnetov pre rozvoj systému, odbremenenie Vašich pracovníkov od niektorých povinností vyplývajúcich z požiadaviek normy, rýchlejšie a efektívnejšie  zabezpečovanie potrebných činností a tým úspora času a nákladov.

Ťažiskom druhej úrovne je ďalší rozvoj ôsmych princípov manažérstva formou vykonania povinných šetrení. Rozvoj spočíva v realizácií:

 • prieskumu spokojnosti zákazníkov
 • monitoringu spokojnosti zamestnancov
 • analýze výkonnosti procesov a dodávateľov.

Výsledkom sú správy z realizovaných prieskumov obsahujúce najpodstatnejšie zistenia a návrhy opatrení na zlepšenie. Súčasťou je výber respondentov, príprava otázok, zber a spracovanie dát a ich následné vyhodnotenie.

V prípade záujmu o službu nás kontaktujte, napr. prostredníctvom: uspech@bksuspech.sk

Referencie