Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

V roku 2020 naša spoločnosť BKS Úspech s.r.o. úspešne ukončila takmer ročný poradenský projekt implementácie a certifikácie ISO 9001:2015 na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny.  „Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v organizácii a zlepšovanie systému manažérstva pomôže zefektívňovať nastavené procesy a dosahovať plánované ciele