Cieľom národného projektu, ktorý realizuje Trenčianský samosprávny kraj je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Naša spoločnosť je realizátorom poradenstva formou Bilancie kompetencií, výsledkom ktorej je zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky, uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, s cieľom eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

 

Prvé skúsenosti z realizácie projektu Bilancia kompetencií na honrej Nitre

O priebehu Bilancie kompetencií s prvou skupinou nám povedala Ing. Jana HANUSOVÁ, poradkyňa BKS Úspech, s.r.o

Ako chápali ciele a význam Bilancie kompetencií zamestnanci HBP, a.s.?
 
Ciele jednotlivých účastníkov sa líšili vzhľadom na vek, doterajšie pracovné skúsenosti (pre viacerých účastníkov kurzu bol HBP, a.s. doteraz jediným zamestnávateľom), osobné zázemie a úroveň prijatia situácie, že odchádzajú zo zamestnania, v ktorom niektorí pracovali aj desaťročia. Potrebovali si predovšetkým ujasniť svoju ďalšiu profesijnú orientáciu, získať motiváciu pre zmenu profesie a “nakopnúť” k aktívnemu prístupu ku hľadaniu nového zamestnania. Posilnenie viery vo vlastné schopnosti patrilo k dôležitým aspektom Bilancie kompetencií. Celú Bilanciu kompetencií vnímali ako príležitosť, ktorá im dokáže pomôcť na ceste k novej práci.
 
Aké mali účastníci očakávania?
 
Takmer všetci účastníci sa zhodli na jednom. Po ukončení Bilancie kompetencií chceli vedieť, aké profesie sú schopní vykonávať a na ktoré sú naozaj osobnostne vhodní. Okrem iného nemali účastníci kurzu Bilancie kompetencií skúsenosti s komunikáciou s inými zamestnávateľmi, či s pracovnými pohovormi. Taktiež očakávali, že sa dozvedia o sebe niečo, čo doteraz nevedeli, odhalia svoje silné stránky.
 
Ako pristupovali k aktivitám Bilancie kompetencií v jej priebehu?
 
Prevažná väčšina pristupovala k jednotlivým aktivitám s plným nasadením a odhodlaním dozvedieť sa vďaka jednotlivým cvičeniam a úlohám čo najviac informácií, ktoré ich dokážu posunúť v pracovnom živote v budúcnosti. Túžili poodhaliť to, čo je v nich ukryté a zatiaľ to sami ešte nevidia.
 
Aká bola s nimi spolupráca?
 
Spoluprácu s jednotlivými účastníkmi si veľmi cením, ich prístup bol naozaj akčný. V tomto procese oceňujem prácu jednotlivých tútorov, ktorí svojim ľudským prístupom prekonali prvotnú bariéru a obavy účastníkov vstúpiť do neznámeho procesu. Aj keď s istými obavami, ale s ochotou ísť do zmeny, prijímali kurz ako príležitosť pre svoj rast.
 
Ako hodnotili účastníci Bilanciu kompetencií ako celok?
 
U všetkých účastníkov je pozorovateľný pocit v motivácii navštevovať kurz Bilancie kompetencií, ktorý posúval ich vnímanie seba, poznanie vlastnej hodnoty. Výmena vzájomných skúseností a postojov im prinášala nové, dosiaľ nepoznané uhly pohľadu. Niektorí účastníci kurzu BK mali chuť pokračovať v ďalších stretnutiach, podarilo sa nám vytvoriť priateľské prostredie a podporujúcu atmosféru. Účastníci získali jasnú predstavu o povolaniach, na ktoré sa môžu sústrediť a v ktorých majú predpoklady sa uplatniť.
 
A čo Vaše osobné postrehy?
 
Bilanciu kompetencií vnímam ako výborný nástroj nielen na určenie ďalšieho profesijného smerovania, ale predovšetkým ako systémový proces podporujúci motiváciu objaviť a využiť vlastný potenciál. Klienti tak majú možnosť aj svoje záujmy a záľuby pretaviť do budúceho zamestnania. Bilancia kompetencií dokáže posilniť vieru v schopnosti účastníkov a ukázať im tiež praktické návody, ako si prácu hľadať. Vnímam úzku spoluprácu medzi klientami a tútormi, vážim si ich prínos, nakoľko výrazne prispievajú k prijatiu vzniknutej situácie, kedy zamestnanci opúšťajú známe pracovisko po mnohých rokoch. Pomáhajú im tak vyrovnať sa s daným stavom a vykročiť do nového pracovného života.
 
november 2020
Bilancia kompetencií v regióne horná Nitra