Compass Inclusive! je strategické partnerstvo zamerané na úpravu francúzskeho modelu Bilancie kompetencií pre ľudí so zdravotným znevýhodnením s cieľom uľahčiť im integráciu na trh práce.

PRIESKUM PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Naša spoločnosť BKS Úspech, s.r.o., spolu s partnermi v rámci projektu, pripravuje podľa francúzskeho modelu “Bilancie kompetencií” metodiku programu pre pomoc zdravotne znevýhodneným nájsť efektívnejšie uplatnenie na trhu práce.

Pre účinnejšie nastavenie metód a techník v tomto procese potrebujeme od Vás pomoc a informácie z doterajších skúseností so zamestnávaním znevýhodnených pracovníkov. 

Ak máte záujem o zapojenie sa do prieskumu, môžete kliknúť na odkaze vľavo.

Ďakujeme

Existujú večné pravdy. Jednou z nich je, že „Ľudská bytosť chce k niečomu patriť.“

Túžba ľudí so zdravotným postihnutím po príslušnosti k niečomu sa nedá len tak jednoducho vyjadriť slovami. Inklúzia je preto kľúčovou úlohou našej doby, ktorá je čoraz dôležitejšia kvôli výzvam, ktorým musí európske spoločenstvo čeliť, a kvôli všetkým nastávajúcim demografickým zmenám.

Inklúzia však nie je úspešná sama o sebe; tiež sa nedá objednať zhora nadol. Iba celkový systematický prístup k politike inklúzie umožňuje cielene propagovať potenciál ľudí s rôznym zdravotným postihnutím a týmto spôsobom posilňovať sociálnu súdržnosť v Európe.

Z tohto dôvodu ide najskôr o rozvoj spoločného chápania inklúzie, o znižovanie predsudkov, o senzibilizáciu na solidaritu a o objasneňovanie toho, že náš spoločný život je obohatený a ľudskejší o toleranciu, otvorenosť a kultúrnu rozmanitosť. Potom by však mali nasledovať kroky umožňujúce ľuďom so zdravotným postihnutím aktívne sa zúčastňovať v spoločenskom živote.

„Compass Inclusive!“ chce k tomu konkrétne prispieť. Osoby so zdravotným postihnutím sú najviac znepokojené alebo ohrozené nezamestnanosťou vo všetkých európskych krajinách. Dokonca aj v partnerských krajinách, kde bolo v posledných rokoch vynaložené obrovské úsilie sa uskutočnili v rámci začlenenia osôb so zdravotným postihnutím na trh práce a investovali sa nesmierne prostriedky, väčšina integračných pokusov vedie do chránených dielní. Zamestnanosť cieľových skupín na prvom trhu práce je stále výnimkou z pravidla; veľa podnikateľov alebo zamestnávateľov dáva prednosť plateniu zákonnej náhrady namiesto zakladania pracovných miest prístupných pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo nakupovať výrobky z chránených dielní. A toto všetko sa deje, hoci podniky s určitým počtom zamestnancov vo všetkých partnerských krajinách majú zo zákona povinnosť zabezpečiť pracovné miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím aj keď štát čiastočne financuje náklady na zamestnancov a poplatky za sociálne služby a podnik môže požadovať zníženie daní.

Implementáciou systému „Compass Inclusive!“ partnermi zo Slovenska, Francúzska, Nemecka a Maďarska sa pre ECB použije francúzsky model bilancie kompetencií – podpora profesionálnej orientácie, plánovanie kariéry a zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím a vytváranie predpokladov pre jej udržateľné využívanie.

Naše strategické partnerstvo ′′ Compas Inclusive ′′ bolo odštartované Kick-Off mítingom v dňoch 19.- 23. októbra 2020 v Maďarsku v Kiskunhalas.
V najbližších dvoch rokoch upravíme francúzsky model Bilancie kompetencií pre použitie v cieľovej skupine ľudí so zdravotným znevýhodnením s cieľom uľahčiť ich integráciu na trhu práce.
Partneri zo Slovenska, Francúzska, Nemecka a Maďarska sa tešia na úspešnú realizáciu projektu!

Compass Inclusive!