THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Spoločnosť TREVA, s.r.o. patrí do skupiny spoločností Optifin Invest, ktorej členmi je niekoľko významných slovenských spoločností, ako Tatravagónka, a.s., ZŤS Sabinov, a.s., Vagónka Trebišov, a.s., ZLH Plus, a.s. Hronec, WEP Trading, a.s. Sabinov, PL Profy, s.r.o Orlov, …
Spoločnosť TREVA, s.r.o. je popredným výrobcom zápustkových výkovkov z uhlíkových, konštrukčných a legovaných ocelí o hmotnosti 0,6 – 120 kg. Výrobky spoločnosti sú dodávané domácim i zahraničným zákazníkom prevažne do odvetví: železničný a vagónový priemysel, automobilový priemysel, výroba poľnohospodárskych a stavebných strojov, výroby priemyselných strojov a zariadení, a energetika.
Sídlo spoločnosti je v Prakovciach, okres Gelnica.

Požiadavka na BKS Úspech, s.r.o.

Pre zlepšenie konkurencieschopnosti a pre možnosť účasti na tendroch požadovala TREVA, s.r.o. vykonať prípravu spoločnosti na certifikačný audit podľa normy ISO 14001 a zaviesť manažérsky systém pre ochranu životného prostredia v podmienkach prevádzky a výroby v areáli spoločnosti, kde vykonáva svoje činnosti.

Environmentálna situácia v spoločnosti pri štarte projektu.

Spoločnosť TREVA, s.r.o. vlastnila platný certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pri zahájení projektu sme vykonali tzv. vstupné environmentálne preskúmanie, na ktoré sme použili naše špeciálne Check listy. Bol presne špecifikovaný rozsah dotknutých objektov v areáli – čo patrí a čo nepatrí do majetku spoločnosti a presne sa špecifikoval predmet environmentálneho manažérstva. V areáli spoločnosti sa nachádzali priestory prenajaté cudzími spoločnosťami a priestory, ktoré spravoval dodávateľ energií (zariadenia VN, sklady a pod.).
Výsledky vstupného environmentálneho preskúmania boli podkladom pre určenie predmetu environmentálneho manažérstva  a podrobného plánu a harmonogramu projektu zavádzania environmentálneho manažérskeho systému. Podrobný plán potom obsahoval:

Realizácia environmentálneho manažérskeho systému v podmienkach spoločnosti TREVA, s.r.o.

Konzultácia zo strany spoločnosti BKS Úspech. s.r.o. sa v prípravnom období 12/2011 – 04/2012 zamerala na:

  • Inventarizáciu environmentálnych vplyvov (podklad pre tvorbu Registra environmentálnych aspektov),
  • Kontrolu povolení na prevádzku stredných zdrojov znečistenia podľa platnej legislatívy a hlásení na orgány štátnej správy
  • Nakladanie s odpadmi vo výrobe
  • Staré záťaže
  • Environmentálne správanie sa organizácie

Inventarizácia environmentálnych vplyvov
Vzhľadom ku charakteru činností spoločnosti bol počet environmentálnych vplyvov značný, napr:
-Spotreba vody, elektriky , plynu – úbytok prírodných zdrojov energií
-Znečistenie ovzdušia emisiami zo stredných zdrojov znečistenia (plynové ohrevy haly, plynové ohrevy v peciach, kotolne)
-Nebezpečný odpad (výmena olejov v kovacích,  pechovacích, kľukových lisoch a v pílach a bucharoch. Vytečený olej v prevádzke v halách, znečistené handry, absorpčný materiál, OOPP a pod),
-Komunálny odpad s dôrazom na triedenie odpadu,
-Nakladanie s olejmi (obsah oleja vo výrobných strojoch bol cca 24000 litrov) s ohľadom na možné vytečenie oleja a environmentálny dopad uvedenej havárie – zákon o vodách – 364/2004.
-Emisie a úkapy z dopravných prostriedkov a z výrobných strojov
-Stavebný odpad – pri stavebných úpravách výrobných hál a okolí a s ohľadom na staré záťaže,
-Ostatné staré záťaže – uložené a čakajúce na odvoz a likvidáciu,
-Hluk a vibrácie – charakter výroby (lisy a buchary) vyžadoval dohľad a pravidelné merania,
-Skladovanie nebezpečného odpadu – usporiadanie skladu nebezpečného odpadu.
Pri posudzovaní potrieb opatrení na zmiernenie vplyvov činností spoločnosti a starých záťaží na životné prostredie bola zohľadnená aj poloha objektov spoločnosti voči blízkym, prírodným objektom (rieka Hnilec, lesopark), ako aj blízkosť dvoch zakonzervovaných skládok nebezpečného odpadu, ktoré sú výsledkom činností firiem, ktoré sídlili v areáli za predchádzajúceho politického režimu.
Všetky vplyvy boli vyhodnotené v Registri environmentálnych aspektov a pre tie, ktoré mali významný environmentálny vplyv boli spracované Programy environmentálneho manažérstva pre elimináciu ich vplyvu na životné prostredie.

Kontrola povolení na prevádzku stredných zdrojov znečistenia podľa platnej legislatívy a hlásení na orgány štátnej správy.
V rámci prípravy spoločnosti na certifikačný audit podľa normy ISO 14001 sa skontrolovali:
–    Súhlasy na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (dátumy platnosti súhlasov a porovnali sa zoznamy nebezpečných chemických látok v spoločnosti so zoznamami v povoleniach)
–    Súhlasy na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnostiach (odpadové drevo)
–    Potvrdenia o registrácii organizácie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
–    Súhlasy na prevádzkovanie stredných zdrojov znečistenia (žíhacie pece, ohrevy haly, kotolne – kompletnosť a platnosť súhlasov)
–    Súhlasy na prepravu nebezpečného dopadu (vrátane vybavenia techniky v zmysle ADR)
–    Správy o meraní emisií v zmysle požiadaviek v povoleniach o prevádzkovaní a v zmysle požiadaviek, vyplývajúcich z posúdenia pracovného prostredia (kategorizácia prác)
–    Vykonávanie kontroly čistoty odpadových vôd v zmysle požiadaviek v povolení na vypúšťanie odpadových vôd
–    Evidencia odpadov a hlásenia pre orgány štátnej správy (termíny a kontrola plnenia termínov)

Nakladanie s odpadmi vo výrobe

Staré záťaže

V rámci prípravy na certifikačný audit boli realizované opatrenia na odvoz stavebného odpadu, ktorý vznikol pri stavebných úpravách hál pri príprave výroby. Neporiadok okolo výrobných hál (neriadené skládky šrotu, chemických látok, dreva) bol v priebehu prípravy odstránený (opatrenia z interných auditov).

Environmentálne správanie sa organizácie

Výsledok poradenstva a stav spoločnosti v čase konania certifikačného auditu

Výsledkom poradenstva od spoločnosti BKS Úspech, s.r.o, bol úspešný certifikačný audit podľa normy ISO 14001 a získanie certifikátu od spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Konkrétnym výsledkom poradenstva boli úspešne zvládnuté procesy environmentálneho manažérstva a platná environmentálna legislatíva pod kontrolou.
•    Aktuálny zoznam legislatívy – plnenie požiadaviek, alebo nastavený program environmentálneho manažérstva
•    Nastavený režim na udržanie poriadku a čistoty v halách , skladoch a na území spoločnosti
•    Nastavený režim na triedenie odpadu, vizualizácia a vyškolení zamestnanci v oblasti environmentu
•    Vybudovaný systém neustáleho zlepšovania v oblasti nakladania s odpadmi a to:
•    Reakcia zamestnancov na environmentálne havárie
•    Realizácia pravidelných kontrol internými auditmi
•    Realizácia programov environmentálneho manažérstva
•    Aktualizácia právnych a iných požiadaviek.

Príklad environmentálnych zásad, ktoré musia zamestnanci TREVA, s.r.o. dodržiavať.

Environmentálny systém