PHILIP A. FISHER – COMMON STOCKS AND UNCOMMON PROFITS & OTHER WRITINGS

K akej investičnej stratégií sa dopracoval jeden z najúspešnejších investorov XX. storočia behom svojej polstoročnej kariéry? Koncentrovať sa na nákup firiem vyrábajúcich s nízkymi nákladmi, zo silným marketingom, vynikajúcim vývojom a finančným riadení;  disciplinova-ním a odhodlaním vedením, spokojným personálom; s dlhodobo udržateľnou nadpriemernou ziskovou maržou v čase nízkeho záujmu investorskej verejnosti.

Cieľom tohto Sparťana, ktorého jediný luxus v pracovni bol výhľad na záliv San Franciska bolo nadpriemerné zhodnotenie pri minimálnom riziku. To si vyžaduje čas. Na výber vhodnej investície a jej rádové zhodnotenie.
ANATÓMIA KONZERVATÍVNEJ INVESTÍCIE – ČO KUPOVAŤ?
Interné faktory produkujúce výsledky: (a) súčasnosť -1. dimenzia: Nízko nákladová produkcia znižuje hranicu rentability, približuje bod zvratu a generuje fondy na interné financovanie rastu. Znižuje kolísanie ziskovosti. Silný marketing promptne rozpozná a reaguje na zmeny potrieb a vkusu zákazníkov, vie ich osloviť, má prehľad o  trhových príležitostiach a ohrozeniach (Porterových 5 síl). Výrazný vývoj a technický pokrok sprístupňuje nový biznis a zlepšuje výkonnosť súčasného, úzko spolupracuje s marketingom a produkciou. Finančná zručnosť presne pozná ziskovosť produktov, štruktúru nákladov, pevne riadi financovanie (investície, pohľadávky) a riziká. (b) hybná sila – 2. dimenzia: Ľudský faktor šéfovia si vážia kolegov, delegujú právomoci, venujú čas vzdelávaniu a budovaniu tímu, vytyčovaniu cieľov, zjednodušovaniu procesov, inováciám, zlepšovaniu pracovných podmienok. Neboja sa pri tom zdravo riskovať. Myslia netradične a konajú dlhodobo a pro rastovo; Trhové faktory: 3. dimenzia: Rast si vyžaduje budovanie kapacít, čo stojí prostriedky a vytvára riziká. Ziskovosť a bezpečnosť predstavuje zisková marža. Udržateľnosť nadpriemernej marže garantuje: monopol, efektívnejšie činnosti, úspory z rozsahu spojené s nízkou byrokraciou, významný trhový podiel získaný vstupom na trhu ako prvý, vybudovaná reputácia (IBM) kvality, spoľahlivosti, sieť veľkého množstva malých zákazníkov, distribúcie (CC), servisu, spätná integrácia, multiodborová zručnosť, lokalita, veľké a neisté investície. 4.dimenzia: Cena akcií odráža očakávania investorskej komunity v rast ekonomiky, sektora, firmy. Napr. Platí, že kapitálovo intenzívne odvetvia si vyžadujú maximálne vyťaženie kapacít, čo tlačí marže dole, podobne predaj komodít určuje cena. Funguje davová psychóza a nasledovanie lídrov. Zlé správy sa šíria rýchlejšie ako dobré.
15 bodov – Aká bude firma po rokoch? 1. Aký je potenciál dlhoročného rastu tržieb? Dopyt vs. ponuka. Cena x množstvo. Nenasýtenosť trhu (Objav TV). Dodávatelia. (Glass works – výroba obrazoviek). Nové uplatnenia produktov (Alcoa: rozvoj letectva) & schopností (DuPont: od trhavín k umelým vláknam)? 2. Aké je odhodlanie manažmentu rozvíjať rast tržieb, expandovať na nové trhy, do nového biznisu? Ako sa pri tom využíva synergia? 3. Aký je efektívny výskum a vývoj? Aký je podiel nových produktov na tržbách? Vie firma spolufinancovať výskum, napr. z vládnych zdrojov? 4. Aký je silný marketing, obchod a distribúcia? Aký efektívny je predaj, predajcovia? Koľko a ako ich firma vzdeláva? 5. Je zisková marža nad priemerom? Ako kolíše s kolísaním trhu? Nie je vysoká marža na úkor budúcnosti? 6. Čo firma robí na udržanie a zväčšenie marže? Zvyšuje ceny alebo redukuje neproduktívne činnosti/náklady (udržateľnejšie)? 7. Na koľko je vynikajúca pracovná sila a personálne vzťahy? Aká je migrácia a záujem uchádzačov o prácu? 8. Aký závideniahodný manažment má firma? Sú platy nad priemerom regiónu/brandže? Povyšujú sa ľudia z vnútra? 9. Funguje delegovanie, je vo firme dostatok  manažérov? Aké právomoci majú? 10. Aké sú presné nákladové analýzy a riadenie nákladov? Aká je cenová politika v porovnaní s konkurenciou? Do akej miery sú marketingové aktivity fokusované?  11. Čo je konkuren-čná výhoda firmy? Ako je vynachádzavá v objavovaní  najjednoduchšej a najlacnejšej produkcie? Napr. Retail stojí na správe nehnuteľností: správna poloha vs. náklady na nákup, lízing, poistenie. 12. Prevažuje krátko-/ dlhodobý postoj k ziskovosti? Aký je postoj k zaobchádzaniu s dodávateľmi a zákazníkmi? 13. Na koľko je postačujúce súčasné vlastné imanie k rastu? Koľko  akcionára stojí financovanie expanzie? Stačí  voľný finančný tok a úver? Kto a za čo firme požičiava peniaze? 14. Je otvorená komunikácia aj nepriazni-vých správ? 15. Je bezúhonné vedenie? Na koľko sa využívajú sprostredkovatelia, je férový opčný program?
Ako hľadať úspešné rastové firmy? 1. Prvotné tipy získať od skúsených investorov. 2. Preštudovať výkazy: finančná pozícia, tržby po produktoch, marža, ziskovosť, mimoriadne náklady/výnosy, odpisy, vývoj, vlastníci, konkurencia. 3. Osloviť „priateľov“ od kľúčových zákazníkov, dodávateľov, konkurencie, ex-zamestnancov, ľudí z branže – akademici, komory, audítori. 4. Navštíviť financujúceho bankára. 5. Stretnúť sa s manažmentom a overiť si jeho kompetentnosť.
Časovanie – kedy kupovať? Vhodné načasovanie zvyšuje ziskovosť investície. Nepreceňovať význam externých vplyvov (cena peňazí, program vlády, kurzy) v porovnaní s vnútrofiremnými. Typický scenár senzačného objavu: Úspešný laboratórny objav – cena akcií rastie, úspešný test a skúšobná séria ďalší rast, posuny nábehu produkčnej linky – rast sa spomalí, štvrťročná ziskovosť pod očakávania vďaka investíciám – cena padá dole. Tu kupovať! Otvorenie ďalších liniek/ prevádzok bude rutina a rastu ziskovosti nič nestojí v ceste.
Priznanie si chýb – kedy predávať? Ak sme správne vybrali, tak nikdy. 1. dôvodom je chyba pri výbere; 2. zmena kompetentnosti manažmentu, alebo vyčerpanie potenciálu rastu; 3. nájdenie kvalitnejšej investície.
Riadenie rizika – čo nerobiť? Nekupovať IPO, aj keď ide o sľubné odvetvie, nálezisko. Neignorovať nezalistované akcie, ak sú likvidné. Sústrediť sa na dôležité, nerozptyľovať sa nepodstatným. Nekupovať akcie len pre pekné obrázky vo výročnej správe. Nehandrkovať sa o drobné ak kupujeme stovky akcií, ak tisícky nechať nákup na brokera.

Fisher – Ako zbohatnúť na akciách?