S odstupom času si ceníme najmä nasledovné míľniky:

2017-2019

Realizácia projektu Qual-Im-Q „Urobme si kvalitu  v kariérovom poradenstve“. Cieľom projektu je zlepšiť individuálne zručnosti a služby poskytované kariérovými poradcami a to vytvorením systému hodnotenia a certifikácie kvality a vytvorením mentorovacieho programu pre kariérových poradcov.

2016-2018

Realizácia projektu JOB Labyrinth- gamifikácia kariérového poradenstva. Projekt ktorý je zameraný na podporu mladých ľudí ktorý prostredníctvom prístupov založených na hre pomáha vzdelávať, integrovať poradenstvo a aktívnu pomoc pri zamestnaní sa.

2013-2015

Zavedenie kariérového poradenstva „Bilancia kompetencie“ a systému riadenia kvality Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií do služieb zamestnanosti Slovenskej republiky

2013

Rozšírenie služieb v oblasti kariérového poradenstva o systém Bilancie kompetencií zastrešený Európskou federáciou centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (FECBOP)

2012

Teritoriálna expanzia do Českej republiky formou vytvorenia spoločnosti so sídlom v Brne

2011

Rozšírenie služieb o poskytovanie poradenstva pri príprave organizácií na certifikáciu podľa normy ISO/TS 16949
Rozšírenie služieb o poskytovanie poradenstva pre Systém manažérstva podnikateľských subjektov v železničnom odvetví – IRIS

2010

Rozšírenie služieb o právne a daňové poradenstvo, spracovanie miezd a daní, a vedenie účtovníctva vytvorením strategického partnerstva s odborníkmi pôsobiacimi na trhu od roku 1996 spojená s kapitálovým vstupom

2009

Akreditácia komplexného vzdelávacieho programu “Úspešný pracovník” MŠ SR
Prvá realizovaná revitalizácia spoločnosti spojená s kapitálovým vstupom
Zahájenie poskytovania servisu manažérskych systémov
Rozšírenie služieb o poskytovanie poradenstva pri príprave organizácií na certifikáciu podľa normy ISO 27001 – riadenie informačnej bezpečnosti

2008

Založenie a rozbehnutie spoločnosti v perspektívnej oblasti recyklácií
Realizovanie screeningu a výberu pracovníkov pre novovzniknuté priemyslelné parky
Rozšírenie služieb o poskytovanie poradenstva pri príprave organizácií na certifikáciu podľa normy ISO 14001 – životné prostredie

2007

Rozšírenie vzdelávania o služby pre neziskový sektor
Rozšírenie ponuky o projekty vedomostného manažmentu
Zaradenie vzdelávacích modulov pre líniový manažment výrobných organizácií

2006

Uzavretie partnerstva s RW TÜV
Úspešná recertifikácia systému manažérstva kvality
Rozšírenie služieb o poskytovanie poradenstva pri príprave organizácií na certifikáciu podľa normy ISO 18001 – BOZP

2005

Začatie poskytovania služiev v oblasti štrukturálnych fondov
Otvorenie mediačného centra Úspech
Zahájenie poskytovania médiačnej činnosti a vzdelávania mediátorov

2004

Akvizícia poradenskej divízie ISS Bratislava
Uzavretie partnerstva so spoločnostou IDS Scheer

2003

Prvá realizácia integrovaného výcvikového programu
Získanie certifikátu SMK podľa normy ISO 9001
Začiatok niekoľko ročnej spolupráce so Slovenskými elektrárňami

2002

Zahájenie dlhodobej spolupráce so Slovenskými železnicami pri reštrukturalizácií a transformácií ŽSR
Uzavretie partnerstva s TÜV SÜD
Rozšírenie služieb o poskytovanie poradenstva pri príprave organizácií na certifikáciu podľa normy ISO 9001 – kvalita

2001

Realizácia poradenstva v oblasti riadenia ĽZ a organizačného manažmentu v spoločnosti, ktorá získala ocenenia “Zamestnávateľ roka”

2000

Rozšírenie služieb o poradenstvo pri budovaní systémov riadenia kvality
Zaradenie procesného riadenia do produktového portólia
Zahájenie technologického partnerstva s LBMS, s.r.o. Praha

1999

Uzatvorenie partnerstva so skupinou ISS, t.č. Tieto Enator, a.s.
Realizácia projektov vzdelávania manažérov a obchodných zástupcov
Založenie spoločnosti BKS Úspech, s.r.o.

História spoločnosti