KARIERKO - karierová výchova na školách

Spoločnosť BKS Úspech, s.r.o. sa aktívne podieľala na príprave a vzniku portálu pre pomoc kariérového poradenstva na základných a stredných školách. Využili sme dlhoročné skúsenosti našich poradcov a spolupracovníkov a podporili vytvorenie metodiky, formy a obsahu online portálu spájajúceho kariérovú výchovu a podporu kariérového poradenstva. Od 1.1.2022 je portál aktívny a začali ho využívať už viaceré školy.

V kariérovej výchove poskytuje školám aktivity, ktoré vyúsťujú do konkrétnych výstupov- záverov. Výstupy pomôžu žiakom a študentom lepšie sa orientovať v oblasti svojich záujmov, zručností, schopností a silných stránok.

Týmto spôsobom si vie každý žiak a študent sledovať svoj profesijný vývoj od „sna“ po realitu. Výstupy si žiaci a študenti robia prakticky sami, takže pedagóg nie je zahltený byrokratickými úkonmi.