Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť

V dňoch 11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave stretlo viac ako 500 vedcov, poradcov a tvorcov politík zo 46 krajín zo všetkých kontinentov pri príležitosti 43. ročníka celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). Konferenciu zorganizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) v spolupráci s českými a slovenskými partnermi, medzi ktorých patrí aj BKS Úspech. Ústrednou témou, na ktorú sa sústredili nielen hlavní rečníci, ale i takmer 200 konferenčných príspevkov, bolo Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť. IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva s viac ako 18 000 členmi. S poslaním rozvíjať a presadzovať záujmy kariérového poradenstva je IAEVG poradným orgánom Rady Európy, Ekonomickej a sociálnej rady OSN, UNICEF, OECD, ILO a ďalších nadnárodných inštitúcií.

iaveg

Na pôde Ekonomickej univerzity, kde sa konferencia uskutočnila, si účastníci mohli každý deň vypočuť prednášky najväčších odborníkov zo sféry celoživotného poradenstva ako Norman Amundson, Annamaria Di Fabio, Gideon Arulmani, Kobus Maree a mnohí ďalší. Presahy do iných oblastí, ktoré priniesli Anna Hogenová a Saša Uhlová, rozšírili kontext konferencie a dokázali tak otvorenosť a rozhľad poradenskej komunity. Bohatý program zložený z viac ako 200 prezentácií, posterov, workshopov a novinky v podobe veľtrhu nástrojov poskytol podnety pre reflexiu odboru a mnohé inšpirácie pre každodennú prax.

iaevg2

Pri príležitosti svetového kongresu spustilo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry národný štandard kvality pre kariérových poradcov a poskytovateľov. Prvé certifikáty kvality boli odovzdané šiestim poradcom a poradkyniam z rôznych oblastí, ako aj zástupcom štyroch organizácií, ktoré sa zúčastnili pilotnej fázy. Medzi nimi aj BKS Úspech, s.r.o.. Predsedníctvo IAEVG vydalo počas kongresu komuniké Inclusive Societies Investing in their People (Inkluzívne spoločnosti investujú do ľudí, slovenský preklad v príprave).