Reklamačný poriadok spoločnosti BKS úspech, s.r.o.

Tento reklamačný poriadok je platný pre otvorené kurzy a kurzy, ktoré nie sú realizované na základe uzatvorených zmlúv, respektíve tieto zmluvy dopĺňa.

Definícia reklamácie: Reklamáciou sa rozumie námietka účastníka vzdelávacieho podujatia voči kvalite poskytnutých služieb, alebo voči iným skutočnostiam, ktoré by mohli ovplyvniť jeho spokojnosť s poskytnutým vzdelávaním.

Spôsob nahlásenia reklamácie: Reklamáciu môže účastník podujatia vzdelávacej inštitúcie nahlásiť formou písomnej sťažnosti, e-mailom na adresu uspech@bksupech.sk alebo telefonicky na číslo +421 903 224 050. Účastník má na nahlásenie reklamácie 14 dní od ukončenia vzdelávacieho podujatia. Pri nahlasovaní reklamácie môže využiť aj emailovú adresu ombudsman@aivd.sk, email príde členom Výkonného výboru AIVD SR.

Riešenie reklamácie: Vzdelávacia inštitúcia sa zaväzuje, že reklamácie budú riešené bez zbytočného odkladu a vždy v záujme účastníka. Po prijatí reklamácie inštitúcia poskytne účastníkovi informácie o ďalšom postupe. V prípade, že reklamácia nebude riešená do 30 dní od jej nahlásenia, bude účastník informovaný o dôvodoch omeškania riešenia.

Formy riešenia reklamácie: Reklamácia môže byť riešená nasledujúcimi spôsobmi:

  • Náprava chyby alebo nedostatku poskytnutých služieb podľa dohodnutého spôsobu
  • Poskytnutie zľavy na ďalšie vzdelávacie podujatie
  • Vrátenie zaplatenej sumy alebo jej časti
  • Iná dohodnutá forma riešenia medzi vzdelávacou inštitúciou a účastníkom

Záverečné ustanovenia: Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo na overenie oprávnenosti reklamácie a na zamietnutie neoprávnenej reklamácie. Pri posudzovaní reklamácie budú brané do úvahy spätné väzby ostatných účastníkov vzdelávacej aktivity.

Ak nebude reklamácia uznaná, bude účastníkovi poskytnuté vysvetlenie dôvodu zamietnutia. Reklamačný poriadok platí pre všetky vzdelávacie podujatia organizované inštitúciou.

Tento reklamačný poriadok  je zverejnený na web stránke a pred prihlásením sa na kurz je o jeho existencií  informovaný záujemca o vzdelávanie v prihlasovacích formulároch, respektíve dopĺňa uzatvorené zmluvy.

Bratislava, 12.2.2024

Peter Kmeť, konateľ spoločnosti