Cieľom organizačného a procesného auditu bolo skvalitnenie služieb a racionalizácia procesov mestského úradu a podriadených organizácií.

Obsah auditu pozostával z dvoch oblastí:

  1. Návrh konsolidácie podriadených organizácií.
  2. Návrh konsolidácie činností medzi podriadenými organizáciami a vybraným odborom MsÚ.

Výstupom sú štyri typy návrhov opatrení:

  1. zlúčenie podriadených organizácií a tým konsolidovanie riadiacich a podporných činností a s tým súvisiace zúženie riadiaceho aparátu a zníženie osobných a režijných nákladov
  2. presun obdobných činností realizovaných viacerými organizáciami do jednej organizácie, respektíve  pod odbor MsÚ, ktorý sa špecializuje na danú činnosť a tým zvýšenie kvality činností a ich zefektívnenie
  3. sústredenie činností na jedno miesto a tým dosiahnutie úspor priestorových nárokov a zlepšenie využitia existujúceho majetku
  4. zrušenie organizácie, činností, tarifných príplatkov za účelom eliminácie výdavkov a zníženia prácnosti

Centralizácia obstarávania už prebieha, preto sa s ňou v tomto projekte nezaoberáme.

Na základe zistení bolo navrhnutých 20 opatrení s očakávaním ročným prínosom rádovo prevyšujúcim náklady spojené s auditom.
Súčasťou auditu bol tiež návrh plánu implementácie jednotlivých opatrení.

Organizačný audit