V priebehu roka 2013 bolo prijatých v ZSSK CARGO niekoľko organizačných zmien, z ktorých vyplynula potreba znižovania počtu zamestnancov vedúca až k hromadnému prepúšťaniu. Bol to dôsledok externých vplyvov na náš podnik vyvolaných dlhodobým stavom na trhu v oblasti železničnej prepravy. V takýchto situáciách sa stáva, že prepustení zamestnanci sú často schopní, výkonní, lojálni, disciplinovaní a pod., skrátka pre podnik ich odchod predstavuje významnú stratu. Inak to nebolo ani v ZSSK CARGO. Preto sme si uvedomili, že mali by sme sa viac venovať zamestnancom na ohrozených pracovných miestach, prípadne pomôcť bývalým zamestnancom, ktorí sú už v evidencii na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie.

Vo vyspelých firmách sa čoraz viac praktizuje outplacement. Znamená to systém podpory zamestnávateľa prepúšťaným zamestnancom pri hľadaní nového uplatnenia na trhu práce. Jeho cieľom je naučiť zamestnancov, ktorí sú dlhodobo zamestnaní, správať sa na trhu práce aktívne. Uvoľňovaní zamestnanci obvykle očakávajú, že im zamestnávateľ poskytne iné voľné miesto. Zmysel outplacementu je však založený predovšetkým na aktivite prepúšťaného zamestnanca v súčinnosti so zamestnávateľom. Samozrejme, že využívanie služieb outplacementu je zo strany zamestnancov dobrovoľné !

V podmienkach ZSSK CARGO sme v druhom polroku 2013 začali realizovať program outplacementu, ktorý bol zameraný na dve cieľové skupiny – bývalých zamestnancov, ktorí boli prepustení v prvom polroku 2013 z dôvodu optimalizácie pracovných miest a sú v evidencii ako uchádzači o zamestnanie  na úradoch práce a súčasných zamestnancov, ktorí sú na ohrozených pracovných miestach v súvislosti s optimalizáciou pracovných miest a je predpoklad, že spadnú do sociálnej siete úradov práce.
Od decembra 2012 do septembra 2013 bolo z uvádzaných dôvodov prepustených celkove 338 zamestnancov. Z nich bolo k 1.9.2013 celkove 171 v evidencii úradov práce, z toho 119 vo veku  mladších ako 60 rokov.
Z uvedeného vyplýva, že 167, t.j. takmer polovica prepustených zamestnancov sa nedostala do evidencie úradov práce! Určite je to aj výsledok kvalitného poradenstva, citlivého prístupu  a odbornej zdatnosti personalistov ako aj príslušných riadiacich zamestnancov, ktorí sú zmocnení k pracovno-právnym úkonom.

V ZSSK CARGO k 1.10.2013 došlo v rámci pokračujúcej optimalizácie pracovných miest k zrušeniu ďalších 65 miest. Na nich je 44 zamestnancov mladších ako 60 rokov.  V profesijnej štruktúre sa jedná o opravárenské profesie v počte 8, prepravné a komerčné profesie v počte 15, administratívne a technické profesie v počte 15 a ostatní sú v počte  6.

Na internetovom portáli Ústredia práce SVaR SR sme k 16.9.2013 vytypovali pre 119 bývalých zamestnancov v evidencii úradov práce a pre 44 zamestnancov na ohrozených pracovných miestach mladších ako 60 rokov celkove 583 vhodných voľných pracovných miest, čo je viac ako ich  3,5 násobok!
Pre všetkých 119 bývalých zamestnancov bol spracovaný a zaslaný informačný list s uvedením ponuky voľných pracovných miest v danom regióne v štruktúre: zamestnávateľ, pracovná pozícia, adresa, kontakt a spôsob vyhľadávania na internete.

Služby, ktoré boli a sú poskytované v rámci programu outplacementu:

  • poskytovanie poradenskej a konzultačnej pomoci prepúšťaným zamestnancom, v rámci ktorého sa jednalo o pracovno-právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní práce v rámci príslušného regiónu, pomoc pri písaní žiadostí o prácu a pri písaní životopisov, možnosti využívania doplnkového dôchodkového sporenia v čase straty zamestnania, metodické pokyny pre príslušných riadiacich zamestnancov ako aj radových zamestnancov, ako postupovať v takýchto situáciách a pod. ; v podnikovej kolektívnej zmluve sú uvedené kontakty na našich personalistov
  • monitoring internetových stránok úradov práce, na ktorých sú uvádzané voľné pracovné miesta
  • nadviazanie kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi v danom regióne
  • finančná podpora prepúšťaným zamestnancom formou odstupného podľa podnikovej kolektívnej zmluvy
  • poskytovanie pracovného voľna formou osobných prekážok v práci v zmysle podnikovej kolektívnej zmluvy na vybavovanie osobných záležitostí súvisiacich s hľadaním nového zamestnania.

Obvykle si firmy, ktoré realizujú podobné optimalizačné programy, angažujú špecializované agentúry. Viedlo nás k tomu aj zistenie, že úrady práce v rámci aktívnej politiky zamestnanosti  nedisponujú takými kapacitami, ktoré by v reálnom čase pracovali s ponukami voľných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, resp. by dokázali plnohodnotne komunikovať s personalistami. Tento proces je zo strany úradov práce pasívny a aktivita je daná na stranu uchádzača o zamestnanie, resp. personalistov z príslušných podnikov.
Z týchto dôvodov sme spolupracovali s firmou BKS Úspech, s.r.o.. Ich úlohou bolo v rámci podpory  outplacementu v ZSSK CARGO komunikovať s Ústredím práce SVaR SR a jednotlivými úradmi práce a vytypovať vhodné pracovné miesta na trhu práce, ako aj  hľadanie cudzích zdrojov pre financovanie projektu Optimalizácie pracovných miest hlavne pre prípadné vytvorenie nových pracovných miest v regióne Čierna nad Tisou. Spolupráca s uvedenou firmou bola o to efektívnejšia, že jej skúsenosti a zameranie vychádzali z predchádzajúcej optimalizácie procesov v ZSSK CARGO.

Vzhľadom na ekonomické situáciu v našej firme a obmedzené finančné zdroje, nemohli sme v rámci programu Outplacementu ponúknuť dotknutým zamestnancom rekvalifikačné kurzy, odborné školenia či iné vzdelávacie programy na lepšie uplatnenie na trhu práce.
Radi by sme však aspoň formou permanentného poradenstva prostredníctvom pracovísk personálnych služieb v tom naďalej pokračovali.
Naši personalisti – konzultanti radi svojimi odbornými radami pomôžu a aspoň takto zmiernia prípadný stres, nervozitu, zlosť, depresiu či sklamanie dotknutých zamestnancov na ohrozených pracovných miestach zo straty zamestnania.

Mgr. Imrich Sloboda
Riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov
ZSSK CARGO

Outplacement – ZSSK Cargo