Sme poradenskou a konzultačnou spoločnosťou, ktorej poslaním je pomáhať všetkým, ktorí chcú byť úspešní. Chceme vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015 a Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo. Túto politiku chceme presadzovať prostredníctvom nasledujúcich zásad:

 

Zákazníci:

 • Poradenskú činnosť a konzultácie budeme realizovať prostredníctvom tímu odborne zdatných a kompetentných ľudí a cez poznanie procesov našich zákazníkov a poznanie potrieb našich klientov. Našim cieľom je priniesť našim zákazníkom a klientom úspech a udržať si kredit cez vyjadrenie ich spokojnosti s našimi službami.
 • Našimi hodnotami sú stabilita, spoľahlivosť, dôveryhodnosť, disciplína, dodržiavanie a znalosť legislatívy a snaha o udržanie dlhodobého partnerstva s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami.
 • Kvalita v našej spoločnosti je chápaná ako proces neustáleho zlepšovania parametrov výkonnosti procesov. Neustále zlepšovanie je zárukou poskytovania  služieb s  pridanou hodnotou pre našich zákazníkov a klientov
 • Riziká vyplývajúce z interných a externých súvislostí v našej organizácie budeme preukázateľne znižovať, aby sme zabezpečili proces neustáleho zlepšovania parametrov výkonnosti obidvoch systémov kvality, aby sme mohli poskytovať pre našich zákazníkov služby s pridanou hodnotou.

Externí poskytovatelia – dodávatelia:

 • Budovať s externými poskytovateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy

Pracovníci pracujúci pre firmu na zákazkách:

 • Najdôležitejšou podmienkou zlepšenia parametrov kvality a výkonnosti systému v našej spoločnosti je systematická práca s pracovníkmi, ktorí realizujú naše zákazky – odbornými poradcami, manažérmi, konzultantmi. Preto súčasťou politiky integrovaného systému manažérstva je aj rozvoj znalostí a zručností našich odborných poradcov a konzultantov.

Technológie a infraštruktúra:

 • Budeme podporovať zavádzanie takých technológií, ktoré budú prínosom pre našich zákazníkov.
 • Vybudujeme takú infraštruktúru, ktorá bude napomáhať realizovať zákazky. V oblasti poradenstva aj vzdelávania máme stanovené pravidlá, ktoré všetci pracovníci musia dodržiavať.

Okolité prostredie:

 • Budeme sa podielať na sponzorovaní verejne prospešných aktivít

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • Dodržiavať vyššie uvedené zásady
 • Plniť požiadavky zákonov a právnych predpisov
 • Neustále zlepšovať systém kvality a štandardu kvality pre kariérové poradenstvo

 

 

 

V Bratislave 25.7.2019                                               

Ing. Pavol Kmeť

konateľ spoločnosti

Politika systému manažérstva kvality a Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo