talent

Prezenčne/Online

cena : 450,- €

AKTUÁLNE KURZY:

kurz december 2023

Lektor - akreditovaný kurz

100 hodín

Akreditovaný kurz Lektor – lektorský kurz je určený pre osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností.

Lektorský kurz je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Absolvent vzdelávacieho programu Lektor ovláda teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých, pozná špecifiká učenia sa dospelých a bariéry vo vzdelávaní dospelých. Ovláda komunikáciu vo vzdelávaní dospelých. Pozná pravidlá komunikácie vo vzdelávaní dospelých. Vie stanoviť ciele, obsah, metódy a formy vzdelávania dospelých. Ovláda diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých. Dokáže používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých. Vie vystupovať pred publikom a má teoretické a praktické zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Obsahová náplň kurzu

Teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)

Osobnosť a profesijné kompetencie lektora

Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých.

Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov

Stanovenie obsahu vzdelávania

Metódy a formy vzdelávania

Diagnostika vo vzdelávaní dospelých

Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Metódy výučby: Približne polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-mentorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.