korupciaNový produkt: Poradenstvo pri zavádzaní ISO 37001:2019

Norma STN ISO 37001:2019 špecifikuje požiadavky na vytvorenie, implementáciu, preskúmanie, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. Predmet normy sa zameriava najmä na oblasti, ako korupcia vo verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom sektore; a korupcia zo strany organizácie, personálu, partnerov vystupujúcich v mene organizácie alebo naopak – ich korumpovanie.

Koncepcia schválenej Protikorupčnej politiky SR je postavená na predchádzaní korupcii. Predchádzanie korupcii je tak uprednostňované pred represívnymi opatreniami, ktoré riešia už konkrétne prípady korupcie. Účelom protikorupčnej politiky je preto zlepšovať protikorupčnú prevenciu, posilňovať boj proti korupcii a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku vo vývoji korupčných javov, podmienok a príležitostí, vznik nových korupčných
situácií, identifikované korupčné riziká a príčiny korupcie. Jedným zo systémových prístupov, ktoré umožnia preniesť požiadavky a odporúčania schválenej Protikorupčnej politiky SR do praxe, je implementácia systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) podľa požiadaviek STN ISO 37001: 2019.
Samotné právne predpisy však nepostačujú na riešenie problémov súvisiacich s korupciou, a preto by mali jednotlivé organizácie aktívne pristupovať k boju proti korupcii. STN ISO 37001: 2019 špecifikuje systémy na predchádzanie prípadom spojeným s korupciou, ako aj jej odhaľovanie a následné prijímanie represívnych opatrení
v jednotlivých organizáciách, ktoré sú zodpovedné za predchádzanie korupcii prostredníctvom cielených protikorupčných opatrení a mechanizmov.