Z 25 najväčších spoločností USA z roku 1900 úspešne podnikalo začiatkom 60-tich rokov len päť. Odpoveď ich predstaviteľov na otázku: “Čomu predovšetkým vďačíte za svoj dlhodobý úspech?” bola jednotná: Podniková kultúra. Nie silná finančná pozícia, zákazníci, najnovšie technológie, ale pracovná klíma.

V rámci snahy o podporu dlhodobého úspešného rozvoja našich klientov poskytujeme dve iniciatívy na posilňovanie podnikovej kultúry:

 • Formulovanie podnikových pravidiel a ich implementácia
 • Skracovanie vzdialenosti medzi generálnym riaditeľom a pracovníkom

Program skracovania vzdialenosti obsahuje prvky: fórum pre otázky a odpovede, súťaže a ceny GR, monitoring spokojnosti, komunikačné stratégie: publikácie, rodinné akcie, ďakovné a blahoprajné listy…

Cieľom riadenia ľudských zdrojov je dostať do firmy najvhodnejších pracovníkov, vytvoriť im podmienky na ich rozvoj a motiváciu, nastaviť primerané personálne kapacity a vyselektovať nevhodných, prípadne nepotrebných pracovníkov.

Poradenstvo pozostáva z nasledovných služieb a výstupov:

 1. Personálny audit
 2. Motivácia
 3. Návrh a implementácia personálnych procesov
 4. Nábor a uvoľňovanie pracovníkov
 5. Tvorba interných legislatívnych noriem
 6. Optimalizácia osobných nákladov
 7. Kolektívne vyjednávanie

1. Personálny audit

 • Plán rozvoja a vzdelávania
 • Audit manažmentu
 • Zmeny organizačnej štruktúry
 • Stanovenie počtu pracovných miest

2. Motivácia

 • Firemná kultúra, prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Odmeňovací systém
 • Firemné motivačné programy

3. Návrh a implementácia personálnych procesov

 • Nábor a výber pracovníkov
 • Adpatácia zamestnancov
 • Hodnotenie a hodnotiace pohovory

4. Nábor a uvoľňovanie pracovníkov

 • Nábor operátorov
 • Screening vybraného personálu
 • Outplacement

5. Tvorba interných legislatívnych noriem pre podporu riadenia

 • Organizačný a prevádzkový poriadok
 • Slovník pracovných miest

6. Optimalizácia osobných nákladov
Optimalizácia je spojená s názornými príkladmi možnej optimalizácie rôznych druhov osobných nákladov: mzdové náklady a motivačný systém, vzdelávanie, pracovná zdravotná služba, odevné a ochranné pracovné pomôcky a hygienické pomôcky, stravovanie a občerstvenie, rekondičné pobyty pre zamestnancov na rizikových prácach, personálne služby.

 • Podnikový informačný a komunikačný systém
 • Personálny controlling
 • Stratégie riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

7. Kolektívne vyjednávanie

 • Legislatívne prostredie
 • Sociálny dialóg zástupcov zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov
 • Kolektívne vyjednávanie k podnikovej kolektívnej zmluve (príprava, predloženie, vyjednávanie k návrhu)
 • Slovník pracovných miest