Cieľom procesného manažmentu je zdokumentovanie a štandardizácia procesov (nastavenie jednotnej úrovne služieb a výkonnosti), jasné definovanie zodpovedností a kompetencií (popis práce funkčných miest), zmapovanie toku dokumentovaných nosičov informácií.
V prípade, že súčasťou projektu je aj optimalizácia procesov sú prínosom rychlejšie procesy bez zbytočných prerušení, návrh organizačnej štruktúry vychádzajúcej z procesnej mapy, nové procesy eliminujúce činnosti netvoriace hodnotu a konsolidovaná vnútropodniková dokumentácia.

Výhoda spolupráce s BKS Úspech spočíva v bohatých skúsenostiach poradcov pretavených do referenčných modelov, t.j. rýchly popis procesov pri nízkej potrebnej súčinnosti zákazníka, flexibilita a hodnotnosť dodaných výstupov vyplývajúce z použitia SW nástoja ARIS umocnených vytvorením vlastných nadstavieb na automatické generovanie výstupov.
Integrácia procesného manažmentu s manažérskymi systémami ISO.

Poradenstvo pozostáva z nasledovných služieb a výstupov:

 1. Procesný a organizačný audit
 2. Dokumentácia procesov
 3. Definovanie zodpovedností a kompetencií
 4. Dokumentácia informačného toku
 5. Optimalizácia procesného modelu

1. Procesný a organizačný audit

 • Pripravenosť organizácie na zavedenie procesného riadenia
 • Posúdenie úrovne jednotlivých procesov

2. Zdokumentovanie procesov (v SW nástroji ARIS)

 • Procesná mapa, identifikácia procesov
 • Popis procesov na úroveň činností
 • Definovanie procesných rozhraní
 • Stručný textový popis činností
 • Automatické generovanie popisov procesov

3. Definovanie zodpovedností a kompetencií

 • Zmapovanie statických a dynamických organizačných útvarov
 • Zachytenie organizačných väzieb na úrovni: činnosť – pozícia
 • Automatické generovanie popisov práce

4. Zdokumentovanie informačného toku

 • Zmapovanie existujúcej dokumentácie, nosičov informácií
 • Zachytenie toku informácií v procesoch na úrovni: činnosť – nosič informácií
 • Zachytenie aplikačného pokrytia procesov
 • Automatické generovanie máp informačných tokov

5. Optimalizácia procesného modelu

 • Zosúladenie stratégie s procesmi
 • Návrh procesnej organizačnej štruktúry
 • Konsolidácia informačných nosičov
 • Systém správy riadiacej dokumentácie
 • Skracovanie priebehu procesov