Eliminácia plytvania, zvyšovanie návratnosti kapitálu

Cieľom zvyšovania návratnosti kapitálu je zlepšenie ziskovosti a peňažného toku prostredníctvom zlepšenia marže a  zvýšenia prietoku , t.j. zníženia prevádzkových nákladov (osobné, energie, opravy), zásob (suroviny, rozpracovanosť, hotové výrobky), nárokov na dlhodobý majetok  a investície, navýšenia objemov predaja.

Poradenstvo pozostáva z nasledovných služieb a výstupov:

 1. Audit plytvania
 2. Optimalizácia nákupu a spotreby
 3. Eliminácia vnútropodnikového plytvania
 4. Lepšie využitie dlhodobého majetku
 5. Zlepšenie predaja

1. Audit plytvania

 • Kvantifikácia rozsahu plytvania podľa druhov
 • Identifikácia zdrojov plytvania
 • Návrh odstránenia zdrojov/príčin plytvania

2. Optimalizácia nákupu a spotreby

 • Analýza nákladovej štruktúry
 • Prehodnotenie dodávateľov a podmienok kontraktov
 • Redukcia osobných nákladov
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Zefektívnenie riadenia pohľadávok
 • Optimalizácia poskytovania preddavkov
 • Prispôsobenie odmeňovania peňažným tokom

3. Eliminácia vnútropodnikového plytvania

 • Optimalizácia rozmiestnenia pracovísk
 • Eliminácia úzkych miest
 • Návrh ergonomického pracoviska
 • Vizualizácia
 • Redukcia zásob a rozpracovanosti
 • Skvalitnenie plánovania

4. Lepšie využitie dlhodobého majetku

 • Analýza využitia priestorov, infraštruktúry a výrobných zariadení
 • Inventarizácia majetku, jeho stavu a úrovne využitia
 • Posúdenie alternatív: prenájom, predaj, in/outsourcing, kooperácie
 • Návrhy eliminácie prestojov a nezhodnej produkcie

5. Zlepšenie predaja

 • Analýza cenotvorby, nákupných zvyklostí a požiadaviek zákazníkov
 • Zvýšenie obchodníckych zručností, zvýšenie produkcie predajcov
 • Opatrenia na zníženie výkyvov dopytu
 • Návrh produktov, služieb, servisu, obchodných podmienok
 • Vymáhanie pohľadávok