Talent manažment

„Keď bola výrobným prostriedkom pôda, štáty o ňu bojovali.
Dnes sa vedie zápas o talentovaných ľudí.“
(Stan Davis, konzultant)

Talent Management alebo manažovanie talentov je v poslednom čase často skloňovanou témou v úspešných firmách. Z pohľadu jeho histórie však nejde o absolútnu novinku, napriek tomu ju vnímame ako tému vysoko aktuálnu.
V domácom prostredí je menej etablovaná v porovnaní s inými procesmi riadenia ľudských zdrojov ako napríklad výber, adaptácia zamestnancov a pod.
Čo sa pod programom Talent Managementu skrýva? V praxi je známy pod pojmom talent program, talent pool, leadership program, program na budovanie personálnych rezerv, platforma rozvoja zamestnancov s vysokým potenciálom. Patrí pod nástroje riadenia talentov, v rámci rozvoja zamestnancov a ich kariérneho plánovania. Je pre neho príznačná vopred zadefinovaná koncepcia s jasnou organizáciou a cieľmi. Svojou podstatou sa zameriava na dlhodobú systémovú identifikáciu, rozvoj a udržiavanie zamestnancov, a tým zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a konkurencie schopnosti konkrétnej firmy na trhu.

Pár dôvodov prečo sú programy Talent Management horúcou témou

Talent Management a najmä jeho špecializované programy sú málo rozvinutou oblasťou. Teda, ak by ste si chceli získať zopár praktických rád ako pracovať so zamestnancami s vysokým potenciálom vo vašej firme, ako ich identifikovať, rozvíjať a nakoniec aj udržať môžu Vám pomôcť naše skúsenosti s jeho implementáciou.
Naša prax prináša aj zistenia, že 75% manažérov považuje získavanie a udržanie talentov za prioritu číslo jeden. Prioritou číslo jedna sa stáva nielen z dôvodu ekonomickej nepredvídateľnosti, ale aj demografickej tendencie, ktorou je starnutie obyvateľstva a napokon aj faktu, že napredovanie technológií je možné najmä investíciou do ľudí a ich rozvoja.
Východiskovým bodom programu Talent Managementu je:

 • zadefinovanie cieľov, a teda aj výsledkov a výstupov. Tie sa najčastejšie zameriavajú na udržiavanie jedných z najdôležitejších zamestnancov vo firme, maximalizáciu ich výkonu, prípadne prípravu na inú pracovnú pozíciu.
 • po definovaní cieľov a cieľovej skupiny nasleduje špecifikovanie spôsobu identifikácie tejto skupiny, definovanie obsahu, foriem a metód práce,
 • nakoniec zhodnotenie celého úsilia a následné kroky po programe.

Elementárnym, zároveň jedným z najdôležitejších bodov programu Talent Managementu je definovanie talentu, prípadne vysokého potenciálu v spoločnosti. Resp. zodpovedanie si otázky čo to je talent, čo to je potenciál, ako sa prejavuje v konkrétnej firme. Ďalším krokom je určenie cieľovej skupiny a cieľov programu pre danú skupinu. Najčastejšie sa stretávame s programom zameraným na:

 • Rozvoj budúcich lídrov – vertikálny posun
 • Rozvoj skupiny expertov – horizontálny posun
 • Kombináciu oboch skupín.

V praxi je možné sa stretnúť so všetkými typmi.

Výber strihu, alebo špecifikácia, identifikácia a nominácia talentov

Keď už vieme, čo hľadáme, nastáva podrobná špecifikácia charakteristík cieľovej skupiny a definovanie kritérií nominácie do programu. Máme na mysli konkrétne charakteristiky, schopnosti, zručnosti, prejavy správania a kompetencie, ktorými by mal jednotlivec disponovať. Zároveň sem zaraďujeme aj nastavenie pravidiel pre nomináciu do programu. Nasleduje prvotná identifikácia talentov do programu

Aby strih dobre sedel – potvrdenie nominácie

Aj pri šití šiat je potrebný správny výber strihu, ktorý zvýrazní alebo zakryje dôležité partie. Teda ide o fázu kto Teda ide o fázu kto bude zaradený do programu Talent Managementu. Využívajú sa pritom rôzne nástroje a metódy, často s pomocou špecialistov z externého prostredia.

Šitie alebo priebeh programu Talent Manažmentu

Najnosnejšou časťou programu je práve fáza venovaná rozvoju talentov. Má podobu vopred pripraveného programu školení, seminárov, workshopov, exkurzií, stretnutí sa s manažmentom firmy, práci na projekte, mentoringu, koučingu a pod. Všetky aktivity, ktoré sú realizované, sú zamerané na naplnenie cieľov programu (napr. príprava na manažérsku pozíciu, príprava budúcich mentorov a pod.).

Zhodnotenie prínosov a úspešnosti programu vzhľadom na vopred definované ciele.

Celkový prínos je náročne vyčísliteľný. Napriek tomu túto fázu vnímame ako veľmi podstatnú pre napredovanie a neustále zlepšovanie programu. Preto je dôležité zameriavať sa na merateľnosť, aplikovateľnosť, efektívnosť investícií a výstupov. Odpoveď na otázku Čo program priniesol účastníkom, a aký osoh z toho má firma?… môžeme získať cez podobné nástroje ako pri identifikácii a potvrdení nominovaných (napr. rozhovor s talentom, jeho nadriadeným a pod.).

Ukončením programu, ktorý trvá od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov, by malo nasledovať v ponímaní našej metafory, nosenie šiat, čiže využívanie maximalizovaného potenciálu a neustála pozornosť venovaná tejto skupine zamestnancov.

MATADOR Group – skúsenosti s implementáciou
Talent manažment v skupine Matador nehľadá najlepších z dobrých, ale jeho cieľom je identifikovať zamestnancov, ktorí majú v sebe ukrytý vysoký potenciál. Už v súčasnej dobe sa u nich prejavuje vyšší než priemerný výkon a majú chuť na sebe pracovať. Cieľom je týchto zamestnancov identifikovať, rozvíjať ich potenciál a investovať do nich. Pre účastníkov programu talentov je to na jednej strane ocenenie ich schopností a investícia zo strany spoločnosti do ich rozvoja, a na strane druhej veľký osobný záväzok účastníkov programu talentov, že budú spoločnosti ponúkať nadpriemerný výkon a výsledky.

Program Talent manažment v skupine Matador tvorí 12 fáz v priebehu 24 mesiacov. Spoločnosť  BKS Úspech sa už druhý krát podieľa na rozvoji nových talentov v rámci tohto programu vzdelávacími aktivitami zameranými na:

 • Komunikáciu a motiváciu
 • Prezentačné zručnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Asertivitu a riešenie konfliktov
 • Základy projektového riadenia
 • Techniky riešenia problémov a efektívne vedenie porád
Rozvoj talentov