Ako zdokonaliť seba a vzťahy s ľuďmi? Postav svoje správanie na princípoch – sú univerzálne a nadčasové. Budeš rásť z vnútra von – od závislosti cez  nezávislosť k vzájomnej závislosti. Od súkromných víťazstiev k verejným. Buď aktívny. Mysli dopredu. Napĺňaj predstavy. Konaj odvážne, ohľaduplne a dôveryhodne. Neustále vytváraj synergie a maj energiu na fyzický, intelektuálny, spoločensko-citový a duchovná  rast.

KONTINUUM ZRENIA – PRINCÍP ZVNÚTRA VON
Rast je prirodzený proces.  Princíp rastu je zvnútra von. Každý z nás je na inom stupni vývoja, má iné hodnoty. Vždy existuje niekto, kto je ďalej – vie ti pomôcť, aj niekto pre koho môžeš byť pomocníkom/ vzorom.

  1. Závislosť paradigma ty-ty: ty sa o mňa postaraj, ty to urob, ty za to môžeš;
  2. Nezávislosť paradigma ja-ja: ja to zvládnem, ja za to zodpovedám, ja rozhodujem;
  3. Vzájomná závislosť paradigma my-my: my môžeme spojiť svoje talenty a schopnosti, a spoločne vytvoriť niečo väčšie

Súkromné víťazstvá predchádzajú verejným. Ak chceš mať šťastné manželstvo, buď osobnosťou vyžarujúcou pozitívnu energiu a potláčajúcou negatívnu. Ak chceš mať viac dôvery, buď dôveryhodnejším… Neznamená to však, že návykom verejného víťazstva sa začneme venovať až keď perfektne zvládneme návyky súkromného víťazstva.
Návyky sú dôsledné šablóny nášho každodenného správania sa, našich znalostí, schopností a prianí. Návyky sa dajú vypestovať, aj sa ich zbaviť. Vypestuj si návyky nadpriemernej výkonnosti. Výkonnosť určujú produkčné schopnosti a produkcia. Tie závisia od zdrojov – ľudských, hmotných, finančných… Rozvíjaj ich každodenne, rovnovážne a v dlhodobej perspektíve.

SEDEM NÁVYKOV NADPRIEMERNEJ VÝKONNOSTI

Súkromné víťazstvo – návyky nezávislosti. Zmeranie sa na veci na ktoré máme priamy vplyv & akceptovanie tých na ktoré nemáme žiaden vplyv.

Návyk 1: – Buď proaktívny. Proaktívni ľudia nosia svoje počasie v sebe. Vedia, že medzi podnetom a reakciou leží slobodná voľba. Používajú svoju vynaliezavosť a iniciatívu. Prijímajú záväzky a dodržiavajú sľuby. Sú tolerantní, neodsudzujú. Sú vzorom, nie kritikom. Sú súčasťou riešenia, nie problému. Energiu sústreďujú do okruhu svojej pôsobnosti – na veci, ktoré vedia ovplyvniť. Svoju pôsobnosť neustále rozširujú. Reaktívni sa zaoberajú vecami, ktoré nevedia ovplyvniť. Výsledkom sú postoje obviňujúce iných, reaktívny jazyk a pocit obeti.
Môžeme slobodne voliť svoje jednanie, nie však  následky jednania. Tie sa riadia zákonitosťami, ktoré sú mimo nás. Návyk 1 hovorí: ty rozhoduješ.

Návyk 2 – Zmenu začni myšlienkou na koniec. Návyky 2 a 3 vychádzajú z princípu, že všetko (stavba domu, úspech firmy, zmena charakteru…)  sa vytvára na dva krát – najskôr v predstavách (2), potom v realite (3).
Ak chceš zmeniť svoj život, začni od konca. Čo by si si prial o sebe počuť na svojom pohrebe – od rodiny, priateľov, kolegov, komunity? Prvá forma vytvárania seba je v naformulovaní osobného poslania. Poslanie je zdrojom istoty, smerovania, sily, múdrosti len ak vychádza z princípov a  spadá do kruhu našej pôsobnosti.

Návyk 3 – Daj prednosť dôležitým veciam je o naplnení/zhmotnení predstáv. Nástrojmi naplnenia predstáv je týždenné plánovanie činností, ich denná adaptácia vychádzajúca z definovaných rolí a cieľov. V presune našej energie a využívaného času na dôležité a nenaliehavé činnosti ako sú obnova produkčných síl, budovanie vzťahov, práca na cieľoch (Kvadrant II matice plánovania času). Návyk 2 a 3 hovorí: ty si tvorca.

Verejné víťazstvo – návyky vzájomnej závislosti. Zmena vecí na ktoré máme nepriamy vplyv. Spolupráca a komunikácia.

Návyk 4 – Mysli spôsobom výhra-výhra. Návyk 4 si vyžaduje zrelosť, t.j. vysokú odvahu a ohľaduplnosť = kvadrant Výhra/Výhra. Vychádza z mentality hojnosti.  Tá si vyžaduje osobnú radosť, uspokojenie a dodržiavanie návykov 1, 2 a 3. Návyk 4 je o vzájomne výhodných dohodách pri ktorých  všetci cítia zainteresovanosť na výsledku. Možnosť „žiadna dohoda“ dáva slobodu zúčastneným stranám.

Návyk 5 – Najskôr sa snaž pochopiť, potom byť pochopený. Schopnosť komunikovať – hovoriť, čítať, písať, počúvať – má rozhodujúci vplyv na výkonnosť (deľba práce, delegovanie). Prvým trom formám sa venuje pozornosť. Počúvaniu nie.  Skúsený lekár vie, že správna diagnóza je výsledkom dobrej anamnézy. Uspokojené potreby nemotivujú, jedinec má potrebu pochopenia, povzbudenia, ocenenia a uznania.
Empatické počúvanie si vyžaduje zanechať spôsoby autobiografickej odozvy – keď hodnotíme, skúmame, radíme a interpretujeme – a nahradiť ju reflexívnou. Ak viem vysvetliť tvoj názor tak ako ty, tak som ťa dobre počúval/pochopil.

Návyk 6 – Vytváraj synergiu. Synergia znamená, že celok je viac ako súčet jeho častí. Dôvodom sú vzájomné vzťahy. Celá príroda je synergetická. Synergia je skúškou všetkých predchádzajúcich návykov. Podstatou synergie je cenenie si odlišností –  sociálne, mentálne, citové… Analýza silového pola: brzdiace a hnacie sily. Úrovne komunikácie určuje stupeň dôvery a spolupráce. Rozlišujeme obrannú (výhra/prehra), zdvorilú – kompromisnú a synergetickú (výhra/výhra).

Obnova síl – návyk rovnovážnej obnovy síl.  Zameranie sa na rozvoj produkčných síl umožňujúci predchádzajúce  návyky.

Návyk 7 Zaoberaj sa vyváženou obnovou produkčných schopností. Fyzických (telo), mentálnych (rozum), spoločensko-citových (srdce) a duchovných (duša). Problém produkcie je príležitosťou zlepšenia produkčných síl. Zlepšenia vytrvalosti, pružnosti, sily. Rozšírenia rozhľadu. Zlepšenia vzťahov a jednania s ľuďmi. Posilňovania pocitu osobnej istoty. Vecí, ktoré dajú krídla zmene – vychádzajúcej z vnútra, z princípov.

S.R.Covey – Ako zdokonaliť seba?