Cieľom projektu bolo vhodným výberom  a prípravou pre konkrétneho zamestnávateľa zamestnať 40% uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ).

Kroky celého projektu sa skladali z nasledovných činností:

 • zistenie potrieb (pracovné miesta) a požiadaviek na nových zamestnancov(kvalifikačné požiadavky a zručnosti)
 • príprava vhodných testov pre psychodiagnostiku a výber UoZ
 • vyhodnotenie diagnostiky, spracovanie správy pre úrad práce, výber UoZ do prípravy a vzdelávania
 • vzdelávanie a príprava pre konkrétny produkčný proces  ktorý obsahoval nasledovné oblasti:
 1. školenie k BOZP na konkrétne pracovisko
 2. školenie k požiadavkám kvality konkrétneho zamestnávateľa
 3. požiadavky na firemnú kultúru, sociálny program a odmeňovanie
 4. návšteva pracoviska, reálne odskúšanie práce za účasti majstrov pracoviska, základy zákonníka práce k pracovnej zmluve
 5. umiestňovanie uchádzačov do pracovného procesu

Dosiahnuté výsledky:

 • z celkového počtu zaradených  UoZ bolo do pracovného pomeru zaradených viac ako 40%
 • bola spracovaná správa s rozdelením  UoZ do skupín s podrobnou špecifikáciou uchádzačov, na základe ktorého je možné s UoZ ďalej pracovať na úrade práce.

Zistenia a odporúčania:

 • do projektu bolo podľa našich zistení zaradených takmer 80 % UoZ pre trh práce „nepoužiteľných“ z rôznych dôvodov (nezáujem, vyhovujúci sociálny systém, príležitostná práca,  starostlivosť o vnúčatá, nízka motivácia…) Navrhujeme pre túto skupinu neplytvať zdrojmi a zaraďovať do ďalších aktivít len uchádzačov, ktorých je možné motiváciou a ďalšími nástrojmi  na pracovný trh uplatniť. Výsledky projektu ukazujú cestu a možnosti
 • takmer 10% UoZ  je vhodných pre trh práce, ale zneužíva sociálny systém. S touto skupinou je potrebné individuálne pracovať a zapájať ich do viacerých projektov, respektíve iniciovať zmenu legislatívy.

Záverom chceme skonštatovať, že tieto naše zistenia , ale i dosiahuté výsledky boli potvrdené na ďalších 5 projektoch, realizovaných v rámci úradov práce v rôznych regiónoch Slovenska.

Screening a výber UoZ