Zručnosti pre trh práce 2024

Bezplatné vzdelávanie pre nezamestnaných a dotované kurzy pre zamestnaných vďaka projektu Zručnosti pre trh práce​

“Vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu nezamestnaných pri ich ceste späť na trh práce, ako aj pre ľudí v ohrození stratou zamestnania. Tak ako pri ostatných nástrojoch, aj v tomto prípade sme urobili viac a priniesli inováciu s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb pre občanov a v jednom projekte spájame podporu pre ľudí bez práce aj zamestnaných. Okrem toho majú ľudia možnosť využiť tento projekt opakovane,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
O príspevok na vzdelávanie je možné žiadať od 8.apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ako to funguje, sa dozviete nižšie.

Chcete zmenu?

Ste zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové vedomosti?

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o projekt Zručnosti pre trh práce najprv kontaktujte nás.

Požiadavky na ÚPSVaR

Odovzdáte požiadavku o preplatenie kurzu na Úrad práce v predstihu 30 dní.

Nástup na kurz

Po schválení kurzu Úradom práce môžete nastúpiť na vami vybraný kurz.

Ponuka akreditovaných kurzov

Líniový manažment v strojárenskej výrobe

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2020/67/1 – min 8 účastníkov                  
 MODUL
 Cena za modul
 5S – čistota a bezpečnosť na pracovisku – 20 hod. 
 180 € s DPH
 Ergonómia práce, pohybové a časové analýzy – 20 hod.    
 180 € s DPH
Opatrenia zvyšujúce spoľahlivosť pracoviska – 20 hod.
 180 € s DPH
Vizualizácia pracoviska a štandardizácia práce – 20 hod.
 180 € s DPH
Tvorba kontinuálneho materiálového toku – 20 hod. 
 180 € s DPH
Implementácia vyrovnaného ťahového systému – 20 hod. 
 100 € s DPH
Výber a hodnotenie pracovníkov – 10 hod.
 100 € s DPH 
Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov – 10 hod.    
 180 € s DPH
Environmentálna gramotnosť – 20 hod.   
 180 € s DPH

Manažment ľudských zdrojov

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2020/67/2 – min 8 účastníkov 
 MODUL
 Cena za modul
 Získavanie a výber nových zamestnancov – 20 hod.             
 180 € s DPH
Firemná kultúra a jej optimalizácia – 20 hod.                        
 180 € s DPH
Motivácia zamestnancov – 20 hod.                                        
 180 € s DPH
Hodnotenie zamestnancov – 20 hod.                                      
 180 € s DPH
Kolektívne vyjednávanie – 40 hod.                                        
 480 € s DPH

Interný audítor systému manažérstva

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2022/119/1
 MODUL
 Cena za modul
Interný audit systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 – 14 hod.    
 180 € s DPH
Interný audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 – 14 hod.                
 180 € s DPH
Interný audit systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 – 14 hod.
 180 € s DPH
Interný audit systému protikorupčného manažérstva podľa normy STN ISO 37001– 14 hod.                                      
 180 € s DPH
Interný audit integrovaného systému manažérstva (STN EN ISO 9001, STNEN ISO 14001 a STN EN ISO45001) – 24 hod.
 270 € s DPH

Základy logistiky

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2022/32/1 – min 8 účastníkov
 MODUL
 Cena za modul
Koncepcia logistiky – 20 hod.
 240 € s DPH
Nákupný proces, výber a hodnotenie dodávateľov – 20 hod.
 240 € s DPH
Vyjednávacie postupy nákupcu – 20 hod.
 240 € s DPH
Štíhla logistika a riadenie zásob – 20 hod. 
 240 € s DPH
Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 1756/2019/71/1 – min 8 účastníkov
Rozsah kurzu – 100 hod.
 Cena
Vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
 450 € s DPH
Obsahová náplň kurzu:
– Teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
– Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
– Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých.
– Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov
– Stanovenie obsahu vzdelávania
– Metódy a formy vzdelávania
– Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
– Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
– Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 
Metódy výučby: Približne polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-mentorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.
 
Kurz je organizovaný podľa potrieb a časových možností po dohovore s objednávateľom.
 

Ponuka neakreditovaných kurzov

Základy podnikania

 • 30 hod.                  
 • 360 € s DPH 
 • min 8 účastníkov 

OBSAH KURZU

 – Vízia, hodnoty, princípy, ukazovatele – konzistentnosť & meranie

 – Taktika, ročné ciele , činnosti, priority – kauzalita

 – Rituály zavádzania systému – ročný, týždenný, denný – disciplína

 – Rozpočet, príjmy, výdaje, aktíva, pasíva –finančná rovina

 – Aktivity, úlohy, úsilie – využitie času

 – Výsledky – výkonnosť a efektívnosť

 – Inovácie, sebareflexia a učenie sa – zmena, zlepšovanie.

Vedenie rokovania a vyjednávania

 • 24 hod.                  
 • 270 € s DPH 
 • min 8 účastníkov 

Kurz je určený manažérom, obchodníkom a ďalším osobám vstupujúcim do vyjednávacieho procesu. Po absolvovaní kurzu sa prakticky naučia efektívnemu vyjednávaciemu procesu – budú vedieť profesionálne a asertívne vyjednávať, naplánovať stratégiu, dešifrovať nekonvenčné zručnosti vyjednávania a brániť sa voči manipulácii, zvládnu základné taktické varianty vyjednávania s náročnými partnermi, presvedčivé a asertívne vystupovanie a naučia sa využívať svoje rétorické zručnosti.
Obsah programu:
• Úvod od vyjednávania
• Komunikácia pri vyjednávaní
• Proces vedenia rokovania a vyjednávania
• Príprava na vyjednávanie (stratégia a taktika, analýzy, rozbory, priority …)
• Typológia vyjednávačov
• Mediácia a riešenie konfliktov
• Výhody vo vyjednávaní, motivácia, analýza 3P
• Sily vo vyjednávaní, argumentácia
• Proces vyjednávania – fázy vyjednávania
• Fixné a variabilné položky
• Ústupky vo vyjednávaní
• Interaktívny nácvik modelových situácií
• Záver a vyhodnotenie

Pracovník v administratíve (+ základy práce s PC)

 • 48 hod.                  
 • 270 € s DPH 
 • min 8 účastníkov 

Rekvalifikačný kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné IT zručnosti s cieľom nájsť si uplatnenie na trhu práce nielen v administratíve, ale aj v iných odvetviach, kde sa vyžadujú základné počítačové zručnosti.
Absolventi kurzu vedia samostatne pracovať so základnými kancelárskymi softvérovými aplikáciami, vedia vytvárať dokumenty (textové, tabuľkové, prezentačné…), napĺňať ich dátami a vykonávať jednoduché výpočty a základné formátovanie dát či textu.

 • Naučíte sa:

  ako efektívne pracovať s dokumentami
  používať šablóny
  efektívne organizovanie času a práce
  rýchle spracovanie údajov
  efektívnu prácu v tímoch
  ako zvládať prácu na diaľku (home office)
  množstvo tipov a trikov ako ušetriť čas a nervy pri práci

Základy predaja tovarov a služieb

 • 80 hod.                  
 • 288 € s DPH 
 • min 8 účastníkov 

Modulový vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
Názvy modulov:
1. Hygienické zásady v obchode
2. Postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3. Predajné procesy a psychológia predaja
4. Klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o

Efektívna komunikácia

 • 16 hod.                  
 • 210 € s DPH 
 • min 8 účastníkov 

•  Základy neverbálnej a verbálnej komunikácie
   – čo na nás prezrádza reč tela
   – ako odbúrať rušivé signály neverbálnej komunikácie
   – tréning sebavedomého vystupovanie a sebaprezentácia (kamera) 
   – pravidlá efektívneho načúvanie a techniky kladenie otázok
 • Zručnosti asertívneho rokovania
   – diagnostika vlastného štýlu rokovaní vo vypätých situáciách
   – asertívne práva, techniky a princípy
   – tréning primeraného sebapresadenia v komunikačne náročných situáciách
   – typológia manipulátorov, antimanipulatívne techniky
• Efektívna komunikácia vo vypätých situáciách
   – asertívny kritika – nácvik konštruktívneho oznámenie negatívnej spätnej väzby
   – zvládanie negatívnych agresívnych či pasívnych reakcií
   – asertívny pochvala – ako ju poskytovať a prijímať
   – umenie hovoriť “NIE” bez pocitov viny
• Komunikácia a riešenie konfliktov
   – zásady konštruktívna komunikácia v konfliktných situáciách
   – typy, štádia a priebeh konfliktov
   – autodiagnostika stratégie v riešení konfliktov – čo vieme a kedy zlyhávame
   – komunikácie vo vedúcom postavení (keď sa zo člena tímu stane šéf)
   – sebapoznanie – test: každý účastník dostane svoj osobnostný typologický profil

Úspešná prezentácia

 • 24 hod.                  
 • 270 € s DPH 
 • min 8 účastníkov 

Kurz je určený manažérom, obchodníkom, projektovým manažérom, prednášateľom, hovorcom a všetkým, ktorí vystupujú na konferenciách, mítingoch, pri obchodných a spoločenských príležitostiach, ale tiež pred kolegami, nadriadenými a klientmi.
Je určený všetkým, ktorých úspech závisí od schopnosti vyjadrovať sa zrozumiteľne, pútavo a presvedčivo.
Účastníci kurzu Úspešná prezentácia sa v priateľskej atmosfére učia sebavedomo a presvedčivo vystupovať pred publikom. Za tri dni absolvujú spolu päť prezentácií. Videozáznamy svojich vystúpení priebežne individuálne analyzujú spolu s lektorom (medzi štyrmi očami – bez účasti ostatných účastníkov), ktorý im pomáha nájsť silné stránky vystúpenia a priestor pre zlepšenie. Nové zistenia uplatňujú hneď v nasledujúcej tréningovej prezentácii. Takýto postup umožňuje rýchly a efektívny rozvoj prezentačných zručností. Preto je užitočný pre začiatočníkov rovnako ako aj pre profesionálnych rečníkov.
Obsah programu:
• čím sa vyznačuje dobrá prezentácia
• kto je dobrý rečník
• príčiny vzniku trémy
• ovplyvnenie trémy pred a počas prezentácie
• základné fázy úspešnej prezentácie
• gradácia prezentácie
• príprava prezentácie
• proces komunikácie a potrebné zručnosti
• formulácia zásad a nácvik otvorenej reči tela
• analýza neverbálnej komunikácie
• používanie hlasu a výber slov
• vyvolanie a udržanie pozornosti poslucháčov
• používanie audiovizuálnych pomôcok
• kedy a ako používať audiovizuálne pomôcky

Chcete získať viac informácii o projekte Zručnosti pre trh práce?

Stačí vyplniť tento krátky formulár alebo nás kontaktuj telefonicky na čísle +421 903 224 050

Návrat hore