Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

V roku 2020 naša spoločnosť BKS Úspech s.r.o. úspešne ukončila takmer ročný poradenský projekt implementácie a certifikácie ISO 9001:2015 na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny.

 „Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v organizácii a zlepšovanie systému manažérstva pomôže zefektívňovať nastavené procesy a dosahovať plánované ciele a úlohy, ktoré sú kladené na ústredie zákonom, nadriadeným orgánom alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Implementovaný systém manažérstva kvality a z neho vyplývajúce procesné riadenie prispieva k zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb a tiež k informovaniu zainteresovaných o zvyšovaní kvality všetkých vykonávaných činností,“  uviedol Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ ÚPSVR.

Návrat hore