Interný audítor systémov manažérstva

Modulový akreditovaný vzdelávací program vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu a prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.

Modulová štruktúra je zvolená z toho dôvodu, že moduly sú určené pre rôzne skupiny zákazníkov s rôznymi systémami manažérstva. Modulovo postavená vzdelávacia aktivita umožňuje efektívnejšie vynakladanie zdrojov na vzdelávanie v závislosti od individuálnych potrieb osobného rozvoja zamestnancov.

Interný audit systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001

ZÁKLADNÝ KURZ

Termíny kurzov:

pripravujeme

online

2 dni

cena:  250,- € bez DPH

PREŠKOLENIE

Termíny preškolení:

dohodnite si s nami vhodný termín

1 deň

cena:  100,- € bez DPH

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre stredných a nižších riadiacich pracovníkov organizácie s minimálnym stredoškolským vzdelaním, ktorí dobre poznajú procesy a pravidlá vo svojej organizácii a sú schopní vykonávať interné audity. Vyžaduje sa tiež znalosť normy ISO 9001,alebo praktické skúsenosti z prostredia, kde bola táto norma implementovaná. Cieľom kurzu je získanie kvalifikácie interného audítora EN ISO 9001.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent modulu má vytvorené znalostné predpoklady úspešnej realizácie interného auditu vo svojej organizácii. Pozná správne vedenie dokumentácie auditu a zásady správania sa audítora pri audite. Svoje doterajšie praktické skúsenosti v oblasti si absolvent pravidelne konzultuje s odborníkom v oblasti auditovania.

Obsah kurzu:

    • Úvod do systému manažérstva kvality

    • Požiadavky normy EN ISO 9001

    • Obsah normy EN ISO 19011 

    • Administrácia informácií pri audite.

    • Manažment vzťahových procesov auditu.

    • Kontrolný dotazník interného auditu

    • Simulovaný audit, spracovanie dokumentácie z auditu, práca v skupinách

Interný audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001

ZÁKLADNÝ KURZ

Termíny kurzov:

dohodnite si s nami vhodný termín

2 dni

cena:  250,- € bez DPH

PREŠKOLENIE

Termíny preškolení:

dohodnite si s nami vhodný termín

1 deň

cena:  100,- € bez DPH

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre stredných a nižších riadiacich pracovníkov organizácie, ktorí dobre poznajú procesy a pravidlá v spoločnosti a sú schopní vykonávať interné audity. Vyžaduje sa tiež znalosť normy ISO 14001, alebo praktické skúsenosti z prostredia, kde bola táto norma implementovaná. Cieľom kurzu je získanie kvalifikácie interného audítora pre oblasť normy EN ISO 14001.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent modulu vie vykonávať interné audity systému environmentálneho manažérstva v spoločnosti. Pozná správne vedenie dokumentácie auditu a zásady správania sa audítora pri audite. Svoje doterajšie praktické skúsenosti v oblasti si absolvent vie konzultovať s odborníkom v oblasti auditovania.

Obsah kurzu:

    • Úvod do systému environmentálneho manažérstva

    • Požiadavky normy EN ISO 14001

    • Zákonné environmentálne požiadavky

    • Obsah normy EN ISO 19011

    • Administrácia informácií pri audite.

    • Manažment vzťahových procesov auditu.

    • Kontrolný dotazník interného auditu

    • Simulovaný audit, spracovanie dokumentácie z auditu, práca v skupinách

Interný audit systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001

ZÁKLADNÝ KURZ

Termíny kurzov:

dohodnite si s nami vhodný termín

2 dni

cena:  250,- € bez DPH

PREŠKOLENIE

Termíny preškolení:

dohodnite si s nami vhodný termín

1 deň

cena:  100,- € bez DPH

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre stredných a nižších riadiacich pracovníkov organizácie s minimálnym stredoškolským vzdelaním, ktorí dobre poznajú procesy a pravidlá vo svojej organizácii a sú schopní vykonávať interné audity. Vyžaduje sa tiež poznanie normy ISO 18001. alebo 45001,alebo praktické skúsenosti z prostredia, kde bola táto norma implementovaná, alebo 2 ročná prax v oblasti bezpečnosti práce (práca s aspektami bezpečnosti práce). Cieľom kurzu je získanie kvalifikácie interného audítora EN ISO 45001.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent modulu má vytvorené znalostné predpoklady úspešnej realizácie interného auditu vo svojej organizácii. Vie využívať poznatky o výklade požiadaviek na systém manažérstva BOZP a má prehľad o legislatívnych požiadavkách BOZP a iných požiadavkách, potrebných pre výkon interného audítora. Pozná správne vedenie dokumentácie auditu a zásady správania sa audítora pri audite. Svoje doterajšie praktické skúsenosti v oblasti si absolvent pravidelne konzultuje s odborníkom v oblasti auditovania.

Obsah kurzu:

    • Úvod do systému manažérstva BOZP

    • Požiadavky normy ISO 45001

    • Zákonné požiadavky BOZP

    • Obsah normy EN ISO 19011

    • Administrácia informácií pri audite. Manažment vzťahových procesov auditu.

    • Kontrolný dotazník interného auditu

    • Simulovaný audit, spracovanie dokumentácie z auditu, práca v skupinách

Interný audit systému protikorupčného manažérstva podľa normy STN ISO 37001

ZÁKLADNÝ KURZ

Termíny kurzov:

dohodnite si s nami vhodný termín

2 dni

cena:  250,- € bez DPH

PREŠKOLENIE

Termíny preškolení:

dohodnite si s nami vhodný termín

1 deň

cena:  100,- € bez DPH

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre stredných a nižších riadiacich pracovníkov organizácie s minimálnym stredoškolským vzdelaním, ktorí dobre poznajú procesy a pravidlá vo svojej organizácii a sú schopní vykonávať interné audity. Vyžaduje sa tiež poznanie normy ISO 37001, alebo praktické skúsenosti z prostredia, kde bola táto norma implementovaná. Cieľom kurzu je získanie kvalifikácie interného audítora EN ISO 37001.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent modulu má vytvorené znalostné predpoklady úspešnej realizácie interného auditu vo svojej organizácii. Pozná správne vedenie dokumentácie auditu a zásady správania sa audítora pri audite. Svoje doterajšie praktické skúsenosti v oblasti si absolvent vie konzultovať s odborníkom v oblasti auditovania protikorupčného manažérstva.

Obsah kurzu:

    • Úvod do systému protikorupčného manažérstva

    • Požiadavky normy EN ISO 37001

    • Zákonné požiadavky na protikorupčné správanie

    • Obsah normy EN ISO 19011

    • Administrácia informácií pri audite.

    • Manažment vzťahových procesov auditu.

    • Kontrolný dotazník interného auditu

    • Simulovaný audit, spracovanie dokumentácie z auditu, práca v skupinách

Interný audit integrovaného systému manažérstva (STN EN ISO 9001, STNEN ISO 14001 a STN EN ISO 45001)

ZÁKLADNÝ KURZ

Termíny kurzov:

dohodnite si s nami vhodný termín

3 dni

cena:  350,- € bez DPH

PREŠKOLENIE

Termíny preškolení:

dohodnite si s nami vhodný termín

2 dni

cena:  200,- € bez DPH

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre stredných a nižších riadiacich pracovníkov organizácie s minimálnym stredoškolským vzdelaním, ktorí dobre poznajú procesy a pravidlá vo svojej organizácii a sú schopní vykonávať interné audity. Vyžaduje sa tiež poznanie noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, alebo praktické skúsenosti z prostredia, kde bol integrovaný systém manažérstva implementovaný.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent modulu vie vykonávať interné audity pre všetky 3 systémy manažérstva. Vie využívať poznatky o výklade požiadaviek na systémy manažérstva uvedených v normách a má prehľad o ďalších požiadavkách , potrebných pre výkon interného audítora. Má vytvorené znalostné predpoklady úspešnej realizácie integrovaného interného auditu vo svojej organizácii. Pozná správne vedenie dokumentácie auditu a zásady správania sa audítora pri audite. Svoje doterajšie praktické skúsenosti v oblasti si absolvent pravidelne konzultuje s odborníkom v oblasti auditovania.

Obsah kurzu:

    • Úvod do systémov integrovaného manažérstva

    • Požiadavky normy EN ISO 9001 a ich implementácia v praxi

    • Kontrolný dotazník interného auditu (EN ISO 9001)

    • Požiadavky normy EN ISO 14001 a ich implementácia v praxi.

    • Zákonné environmentálne požiadavky

    • Kontrolný dotazník interného auditu (EN ISO 14001)

    • Požiadavky normy EN ISO 45001 a ich implementácia v praxi

    • Zákonné požiadavky BOZP

    • Kontrolný dotazník interného auditu (EN ISO 45001)

    • Obsah normy EN ISO

    • Administrácia informácií pri audite. Manažment vzťahových procesov auditu.

    • Simulovaný audit, spracovanie dokumentácie z auditu, práca v skupinách.

Prezenčné kurzy

Prezenčný kurz vzdeláva tradičným spôsobom – prebieha v presne stanovenom čase, v budove vzdelávacej inštitúcie alebo inom mieste, v rozsahu, aký daný predmet vyžaduje. Samozrejmosťou je stála prítomnosť lektora/prednášajúceho, ktorý je v danej oblasti odborníkom a dokáže podať informácie tak, aby ste z kurzu mali čo najväčší úžitok.

 

Online kurzy

Online výučba prebieha pomocou videí s komentármi lektorov aj s názornými ukážkami, alebo webinárov, v ktorých lektori prednášajú priamo cez „videohovor“. Z videí sa môžete začať čokoľvek učiť prakticky od nuly, napríklad nový jazyk, základy hry na gitare, tvorby webstránok a mnoho ďalších vecí. K najčastejšie absolvovaným online kurzom patria jazykové, ekonomické, počítačové, ale možností je o mnoho viac. 

KOMPAS+ bezplatné kurzy pre evidovaných na ÚP

Ste na úprade práce? Teraz máte možnosť absolvovať kurz aj z pohodlia Vášho domova ONLINE.
Potrebujete k tomu len počítač a pripojenie na ineternet.

Žiadosť Vám zadarmo vyplníme.