Okruhy tém vzdelávania, ktoré sú realizované formou tréningu a zážitkovou metódou. Jednotlivé moduly a témy sú logicky chronologicky usporiadané v čase, sledujúc prípravu a rozvoj zručnosti obchodníka v krátkom čase.

Moduly:

 1. Efektívna obchodná komunikácia
 2. Psychológia zaobchádzania so zákazníkom
 3. Marketing a vedenie obchodných rozhovorov
 4. Obchodné vyjednávanie
 5. Rozvoj prezentačných zručností
 6. Organizácia práce obchodníka

1. Efektívna obchodná komunikácia

 • Sebapoznanie, uvedomenie si svojich schopností
 • Prvý dojem, jeho dôležitosť v práci obchodníka
 • Kladenie otázok, nástroj na vedenie rozhovoru
 • Počúvanie a empatia v práci obchodníka
 • Neverbálna komunikácia ako nástroj presvedčenia
 • Verbálna komunikácia a jej aspekty

2. Psychológia zaobchádzania so zákazníkom

 • Komunikácia firmy a  inštitúcie (poisťovne, banky) s klientom – základné požiadavky moderného správania sa k zákazníkovi
 • Faktory spokojnosti klienta s inštitúciou a jeho očakávania od nej
 • Profesionálna rola  pracovníka
 • Zásady komunikácie pracovníka  s klientom
 • Zdroje a príčiny problémov v komunikácii s klientom – ich eliminácia
 • Typológia  klientov – zásady prístupu k jednotlivým  typom klienta
 • Praktický nácvik kontaktu s klientom a riešenie problémových situácií z praxe účastníkov

3. Marketingová príprava a vedenie obchodných rozhovorov

 • Marketingová príprava- analýza produktu
 • Príprava a prezentácia ponuky- zvýraznenie úžitku pre klienta
 • Osobná príprava – poznanie svojich slabých a silných stránok
 • Vzbudenie záujmu- dohodnutie stretnutia
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Vedenie obchodného rozhovoru- získanie a potvrdenie záujmu
 • Uzatvorenie obchodu- vypýtanie si objednávky

4. Obchodné vyjednávanie

 • Fázy rokovania a vyjednávania
 • Príprava na obchodné vyjednávanie
 • Techniky uzatvárania obchodu – video
 • Vedenie vyjednávacej fázy
 • Zvládanie nečistých trikov a nátlakových taktík

5. Rozvoj prezentačných zručnosti

 • Verejná prezentácia a jej základné psychologické charakteristiky – rozdiel medzi bežným dialógom a verejnou prezentáciou.
 • Predpoklady a požiadavky na verejnú prezentáciu vo firme – metaplán.
 • Faktory dôveryhodnosti vo verejnej prezentácii.
 • Základné pojmy modernej rétoriky.
 • Účinné jazykové prostriedky verejnej prezentácie.
 • Využitie vizuálnych prostriedkov vo verejnej prezentácii.
 • Zásady používania argumentov a efektívneho vedenia polemiky (diskusie).

6. Organizácia práce obchodníka

 • Prípadová štúdia – analýza metódou poradenskej  konzultácie, kedy účastníci riešia skutočný prípad z obchodníckej praxe metódou koučingu
 • Autodiagnostika – obchodník a jeho čas – analýza základných rušivých faktorov v práci obchodníka a možnosti ich eliminácie
 • Osobná analýza práce – časový snímok dňa, metódy tvorby časových snímkov dňa, ich efektívnosť a validita
 • Princípy efektívnej organizácie vlastnej práce
 • Analýza pracovnej úlohy – ABC analýza
 • Efektívna organizácia práce v pracovnom kolektíve
 • Návrh vlastného operačného plánu (postupového diagramu) na zlepšenie organizácie práce v riadenom útvare – identifikácia problémov, návrhov a postupov na ich riešenie