Vzdelávanie úspešného manažéra realizujeme formou sebauvedomenia si manažérskych zručností, ktoré absolvent získa na základe testov, zážitku na sebe ako i pri riešení modelových situácií a ich vyhodnotení. Vychádza z funkčných požiadaviek na manažéra, ktoré pokrývajú jednotlivé ponúkané moduly.

Moduly:

 1. Efektívna manažérska komunikácia
 2. Výber pracovníkov – poznávanie ľudí pri výberovom rozhovore
 3. Vedenie ľudí, delegovanie a motivácia
 4. Tvorba, budovanie tímu a udržanie tímu
 5. Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov
 6. Časový manažment
 7. Vedenie porád a pracovnej diskusie
 8. Riešenie konfliktov
 9. Koučing
 10. Riadenie zmien
 11. Právne minimum manažéra

1. Efektívna manažérska komunikácia

 • Komunikácia v modernom manažmente – jej význam pre riadenie inštitúcie. Informácie a fungovanie inštitúcie.
 • Analýza komunikačných vzťahov a väzieb – aký je efektívny prístup k človeku, zdroje konfliktov a napätí v komunikácii, ako ich pochopiť a ako ich eliminovať.
 • Zásady efektívnej komunikácie – desať zásad umožňujúcich jednať s ľuďmi optimálne a efektívne.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia – základné poznatky umožňujúce lepšie pochopiť partnera a lepšie pôsobiť na druhých.
 • Techniky efektívnej komunikácie pri vedení rozhovoru – demonštrácia na prípadovej štúdii disciplinárneho rozhovoru – nácvik účastníkmi.
 • Asertívna komunikácia ako optimálna komunikácia – osvojenie si techník asertívnej komunikácie je predpokladom pre optimálnu komunikáciu s partnerom v rôznych manažérskych situáciách.
 • Vedenie rozhovoru v manažmente – nácvik jednotlivých typov manažérskych rozhovorov podľa preferencií účastníkov – informačný, diagnostický  (poznávací), motivačný, hodnotiaci, presvedčovací a negociačný (vyjednávací) rozhovor.

2. Výber pracovníkov – poznávanie ľudí pri výberovom rozhovore

 • Analýza pracovného miesta – požiadavky na kvalifikáciu a povahové vlastnosti (podľa schémy BKS Úspech, s.r.o. doplnia účastníci) a práca s popisom ako diferenciačnou pomôckou.
 • Špecifiká výberového rozhovoru – eliminácia ovplyvnenia prvým dojmom, hranie “rolí” uchádzačom. Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie – komunikačné techniky zamerané na efektívne spoznávanie partnera; aké prejavy si všímame u uchádzača; vzorové otázky použiteľné pri výberovom rozhovore a ich interpretácia – “Malá príručka pre vedenie výberového rozhovoru”.
 • Videotréning vedenia výberového rozhovoru – demonštrácia lektormi s možnosťou úpravy postupu uchádzača účastníkmi kurzu; následne trénujú rozhovor účastníci kurzu s použitím spätnej väzby prostredníctvom videokamery.

3. Vedenie ľudí a motivácia

 • Kritériá efektívnosti manažéra – základné požiadavky na zručnosti manažéra z pohľadu moderného riadenia ako vstupy a pohľad na kritériá manažérskej efektívnosti.
 • Manažérske štýly – autodiagnostika preferenovaného manažérskeho štýlu.
 • Štýlová flexibilita a situačný manažment – nácvik prispôsobenia štýlu riadenia situácii.
 • Kritériá efektívneho vodcovstva – čo je potrebné zmeniť v individuálnom prístupe k spolupracovníkom v záujme vybudovania si neformálnej autority.
 • Motivácia pracovníkov – rozlíšenie faktorov motivácie a spokojnosti. Psychologické potreby pracovníkov. Individuálne odlišnosti v motivácii pracovníkov.
 • Delegovanie – efektívna technika zvládania problémov a motivácie pracovníkov vrátane ich osobného rozvoja.
 • Vedenie ľudí pri zavádzaní zmeny – analýza prípadovej štúdie, základné zásady pri zavádzaní zmeny, vedenie implementačnej porady.
 • Stratégie riešenia konfliktov – diagnostika preferovaného štýlu riešenia konfliktov, zásady riešenia konfliktov.

4. Tvorba, budovanie tímu a udržanie tímu

 • Tímový manažment v modernom riadení – jeho poslanie, dva základné smery vo využívaní tímového riadenia v moderných podnikoch. Demonštrácia na modelovej situácii tímového rozhodovania.
 • Tvorba tímu – ako premeniť pracovnú skupinu na tím – ovplyvňovanie vzťahov v tíme – zásady a techniky tvorby kultúry tímovej práce, zmena štýlu riadenia, fázy vývinu tímu a ich riadenie. Ako si počínať pri prebraní riadenia v tíme. Roly v tíme.
 • Tvorba projektových tímov – vedenie výberových rozhovorov, výber vedúceho tímu (požiadavky na vedúceho projektového tímu).
 • Získavanie ľudí k spolupráci – ako motivovať ľudí k spolupráci, algoritmus spolupracujúceho správania.
 • Techniky tímovej práce – moderovanie diskusie, brainstorming, brainwriting, metóda 6-3-5, metódy analýzy problému – riešenie praktických príkladov a prípadovej štúdie.

5. Príprava a vedenie hodnotiacich rozhovorov

 • Hodnotenie ako nástroj v rukách manažéra (riadená diskusia)
 • Hodnotiaci rozhovor (demonštrácia)
 • Vybrané zásady a techniky komunikácie uplatňované v pracovnom hodnotení (výcvik a tréning)
 • Príprava na hodnotenie a hodnotiaci rozhovor (výklad, diskusia)
 • Príprava hodnotených (tréning porady)
 • Postup hodnotiteľa v jednotlivých etapách hodnotiaceho rozhovoru (tréning s videospätnou väzbou skupinách)

6. Časový manažment

 • Čo mi spôsobuje nedostatok času – sebaanalýza
 • Poznanie cieľov spoločnosti, útvaru ktorého som členom, svojich
 • Znaky zlého využívania času
 • Pravidlá určovania priorít
 • Ako zvládať krízové situácie
 • Ako riadiť zlodejov času
 • Nácvik, modelové situácie

7. Vedenie porád a pracovnej diskusie

 • Test o kvalite porád
 • Schôdzománia, alebo zle pripravená porada- dôsledky
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky porád
 • Zodpovednosť za poradu
 • Príprava na poradu vo väzbe na cieľ, typy porád
 • Modelové situácie (cieľ porady, koho pozvať)
 • Riešenie pracovných problémov- test
 • Prijímanie rozhodnutí- test
 • Vedenie porád a moderovanie
 • Proces rozhodovania a náprava chýb pri rozhodovaní
 • Spôsoby riešenia problému

8. Riešenie konfliktov

 • Základné princípy konfliktov
 • Postoj ku konfliktom
 • Nevyhnutnosť konfliktov
 • Dimenzie prístupu k ľuďom
 • Dotazník riešenia konfliktov
 • Stratégie riešenia konfliktov
 • Odporúčania pre používanie jednotlivých stratégií
 • Prejavy spolupráce a súťaženia

9. Koučing

 • Vlastnosti dobrého kouča
 • Koučovanie jednotlivca
 • Ciele, skutočnosť, možnosti, voľba
 • Koučovanie tímu
 • Tréning uchádzačov

10. Riadenie zmien

 • Typy zmien a spôsoby ich riadenia
 • Chyby transformácie organizácií, identifikácia príčin zlyhania
 • Osem krokov transformácie organizácie, eliminácia príčin zlyhania
 • Implementácia zmien vo väzbe na projektové riadenie
 • Implementácia zmien vo väzbe na systémy manažérstva kvality
 • Inovačný proces a zlepšovanie

11. Právne minimum manažéra

 • Konanie za zamestnávateľa a za obchodnú spoločnosť
 • Právne atribúty administrácie firemných činností
 • Právne atribúty úspešných obchodných vzťahov
 • Právne atribúty vzniku a vedenia pracovných tímov
 • Právne formy riešenia konfliktných situácií, záväzkov a pohľadávok v obchodnom vzťahu