Vzdelávanie s cieľom rozvoja vlastnej osobnosti je postavené na porozumení seba samého. Tréningy majú charakter sociálno-psychologických výcvikov. Sú vedené skúsenými psychológmi a úspešne realizované v našich podmienkach. V rámci vzdelávacieho balíka Úspešný sebarozvoj ponúkame dva programy:

 

A. SKVALITNENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENTNOSTÍ PRE TOP MANAŽÉROV
integrovaný program: tri trojdenné sústredenia

 1. Rozvoj sebadôvery
 2. Rozvoj akceptácie a argumentácie v tíme
 3. Rozvoj schopnosti motivovať a podporovať

B. SKVALITNENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENTNOSTÍ
modulový program: 8x samostatné dvojdenné tréningy a 1x jednodenný

 1. Schopnosť komunikovať a kooperovať
 2. Schopnosť premýšlať a učiť sa
 3. Riešenie problémov a kreativita
 4. Samostatnosť a výkonnosť
 5. Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť
 6. Schopnosť prijať zodpovednosť
 7. Sebadôvera
 8. Odolnosť na záťaž
 9. Sebariadenie – ja s.r.o.

A. SKVALITNENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENTNOSTÍ PRE TOP MANAŽÉROV
integrovaný program: tri trojdenné sústredenia

Integrovaný výcvikový program je rozvrhnutý celkovo na tri tematické bloky, pričom každý blok zahŕňa v sebe tri kľúčové oblasti rozvoja pracovníkov: oblasť pracovných vzťahov, oblasť firemnej kultúry a oblasť kľúčových kompetencií. Hlavným cieľom a výhodou takéhoto integrovaného prístupu je synergia medzi pracovným a osobným životom, ktorý poskytuje účastníkom potenciál k pozitívnym zmenám.

I. sústredenie: Rozvoj sebadôvery

 • Porozumejú rozdielnostiam v pohľadoch na ľudí, na sociálne javy a budú sa v nich vedieť lepšie orientovať, resp. aktívne ich usmerňovať
 • Dospejú k lepšiemu sebapoznaniu a vyššej sebadôvere
 • Budú vedieť objektívnejšie hodnotiť vzájomné sociálne interakcie
 • Zvýšia svoju úroveň empatie a schopnosť vidieť veci očami druhého
 • Upevnia svoju súdržnosť k spolupracovníkom

II. sústredenie: Rozvoj akceptácie a argumentácie v tíme

 • Budú vedieť efektívnejšie prezentovať svoje názory a poskytovať primeranú spätnú väzbu
 • Budú schopní lepšie počúvať a získajú schopnosť akceptovať iný názor
 • Získajú zručnosť efektívnejšie klásť otázky
 • Budú lepšie rozumieť medziľudským vzťahom
 • Zlepšia svoju schopnosť vyjednávať a argumentovať

III. sústredenie: Rozvoj schopnosti motivovať a podporovať

 • Naučia sa efektívne narábať s konfliktom
 • Budú cielene ovplyvňovať medziľudské vzťahy v procese vedenia ľudí
 • Precvičia si optimálny a motivujúci prístup k ľuďom
 • Získajú množstvo praktických skúseností, príkladov a praktických riešení z oblasti spolupráce
 • Budú vedieť aktívne ovplyvňovať vlastné výkony a výkony svojich spolupracovníkov
 • Získajú osobnú skúsenosť z tímovej práce rozdielnej úrovne
 • Naučia sa aktívne ovplyvňovať hospodárske výsledky útvaru v procese vedenia ľudí

B. SKVALITNENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ
modulový program: 8x samostatné dvojdenné tréningy a 1x jednodenný

1. Schopnosť komunikovať a kooperovať

 • Oblasť pracovných vzťahov: Verbálna komunikácia (podmienka kvalitného výkonu konkrétnej práce).Písomná komunikácia (podmienka kvality definovanej prevádzky)
 • Oblasť firemnej kultúry: Viditeľné vedenie a angažovanosť vedenia organizácie. Otvorenosť v komunikovaní
 • Kľúčová kompetencia: „Schopnosť komunikovať a kooperovať“- Komunikatívnosť – pripravenosť a  schopnosť vedome a harmonicky komunikovať. Kooperatívnosť – pripravenosť a schopnosť podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinových pracovných procesoch

2. Schopnosť premýšlať a učiť sa

 • Oblasť pracovných vzťahov: Ciele v procese riadenia a angažovanosť kolektívu. Reálnosť, korektnosť, náročnosť, merateľnosť cieľov. „Cieľ“ a „úloha“ a ich vzájomný súvis, previazanosť cieľov v  systéme manažérstva kvality
 • Oblasť firemnej kultúry: Úloha líniového riadenia vo firemnej kultúre,  vzdelávanie personálu
 • Kľúčová kompetencia: „Schopnosť premýšľať a učiť sa“- pripravenosť a sila ďalej rozvíjať svoju spôsobilosť učiť sa, myslieť v súvislostiach a  systémovo, dostávať sa k  novým zdrojom informácií a zmysluplne ich využívať

3. Riešenie problémov a kreativita

 • Oblasť pracovných vzťahov: Analýza postavenia FM účastníkov, Zásady vodcovstva. Vedenie a riadenie FM účastníkov ako súčasť zmeny a jej vedúci zároveň („prvé pojítko“)
 • Oblasť firemnej kultúry:  Dôležitosť FM účastníkov  pre strategické záležitosti. Podporná  kultúra organizácie
 • Kľúčová kompetencia: „Riešenie problémov a kreativita“… pripravenosť a schopnosť prevziať v primeranom rozsahu  zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť, spracovávať samostatne informácie, plánovať výsledky, dokumentovať a zhrňovať, systematickými postupmi a prezieravým myslením optimalizovať priebeh práce

4. Samostatnosť a výkonnosť

 • Oblasť pracovných vzťahov: Riadenie rozhodovacieho procesu. Zásady konzervatívneho rozhodovania, „hranica“ konzervativizmu
 • Oblasť firemnej kultúry: Zainteresovanosť všetkých zamestnancov. Neprítomnosť konfliktu, bezpečnosť verzus produkcia
 • Kľúčová kompetencia: „Samostatnosť a výkonnosť“ … umenie a schopnosť vyvíjať vlastnú iniciatívu, pracovať sústredene vedome a vytrvalo na nejakej úlohe, poznať svoje vlastné prednosti a slabé stránky, dokázať sa produktívne vyrovnávať s kritikou

5. Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť

 • Oblasť pracovných vzťahov: Vzťah k obsluhovanému zariadeniu. Všímavosť k okoliu a jej výhodnosť pre jednotlivca a pre organizáciu
 • Oblasť firemnej kultúry: Hodnotenie úrovne bezpečnosti. Vzájomná dôvera medzi vedením a výkonnými zamestnancami
 • Kľúčová kompetencia: „Schopnosť zdôvodňovať a hodnotiť“ … pripravenosť a spôsobilosť vecne a systematicky zdôvodňovať a hodnotiť výsledky vlastnej práce, spoločné pracovné výsledky skupiny a tiež cudzie výsledky, používať pritom primerané kritéria a merítka hodnôt a prisudzovať im adekvátnu váhu

6. Schopnosť prijať zodpovednosť

 • Oblasť pracovných vzťahov: Príčiny rozporov medzi zamestnancami . Spôsoby zmierňovania rozporov medzi zamestnancami
 • Oblasť firemnej kultúry: Demonštrovanie starostlivosti o zamestnancov
 • Kľúčová kompetencia. “Schopnosť prijať zodpovednosť“ … pripravenosť a ochota prevziať zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť v primeranom rámci, vedieť odhadnúť výsledky vlastného spôsobu konania, z  profesného hľadiska vedieť rozoznať význam dôveryhodného, spoľahlivého konania, svojou flexibilitiou k pracovnému nasadeniu a zmyslom pre kvalitu pozitívne ovplyvňovať výkony tímu

7. Sebadôvera

 • Dôvera verzus nedôvera
 • Autonómia verzus hanba a pochybnosti
 • Iniciatíva verzus vina
 • Pravidlo UUUZ
 • Test sebavedomia
 • Čiara sebadôvery v jednotlivých etapách života
 • Depresívne schémy myslenia
 • Základné iracionálne idey
 • Chyby myslenia

8. Odolnosť na záťaž

 • Všeobecne o strese
 • Varujúce emocionálne príznaky
 • Najčastejšie chyby prehlbujúce stres
 • Analýza konkrétnej stresovej situácie
 • Typy na prevenciu a zvládanie stresu
 • Mapa Vášho stresového profilu
 • Relaxačné techniky
 • Vnútorné stresory v rámci pracoviska
 • Fyzické cvičenie- prevencia stresu
 • Vaša reakcia na stres
 • Váš osobný stresový profil

9. Sebariadenie – Ja s.r.o.

Prečo mnoho úspešných manažérov je úspešnejších v riadení svojej organizácie ako pri riadení svojho osobného života?
Ako využiť princípy riadenia organizácie v osobnom živote? A naopak.

 • Vízia, hodnoty, princípy, ukazovatele – konzistentnosť & meranie
 • Taktika, ročné ciele (Ročná správa), činnosti, priority – kauzalita
 • Rituály zavádzania systému – ročný, týždenný, denný – disciplína
 • Rozpočet, príjmy, výdaje, aktíva, pasíva – finančná rovina
 • Aktivity, úlohy, úsilie – využitie času
 • Výsledky – výkonnosť a efektívnosť
 • Inovácie, sebareflexia a učenie sa – zmena, zlepšovanie