4 piliere úspechu

Vzdelávanie

Zameraná na celoživotné vzdelávanie dospelých v rámci firemnej klientely, samosprávy a iných  inštitúcií.

Od roku 1999 tvoríme a realizujeme vzdelávanie, prinášame nové informácie, hľadáme riešenia. Naše skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, kvalitný lektorský tím s bohatými praktickými aj teoretickými skúsenosťami, individuálny prístup ku každému klientovi a naša flexibilita sú zárukou kvalitných služieb .

Spoločnosť  ponúka najnovšie európske moderné trendy v oblasti vzdelávacích aktivít od školení, tréningov, zážitkových školení, workshopov, špeciálnych tréningových programov až po brainstorming. Kurzy, školenia, workshopy sú zamerané na firemné, odborné a špecifické vzdelávanie.

Naši zákazníci využívajú :

Vzdelávanie v oblasti soft skills:

Vzdelávanie v oblasti odborných a špecifických školení a kurzov:

  • Odborné vzdelávanie pre skupiny
  • Odborné vzdelávanie pre jednotlivcov

Pri rozvoji ľudí sa zameriavame na rozvoj vedomostí, zlepšovanie zručností, motivácie a zintenzívnenie konania. BKS Úspech ponúka viaceré komplexné vzdelávacie programy, pozostávajúcich z viacerých modulov akreditovaných MŠ SR zoskupených podľa primárnych adresátov do vzdelávacích profesií na všetkých úrovniach.

Vďaka modularite nášho vzdelávacieho programu sa vieme flexibilne prispôsobiť individuálnym požiadavkám  zákazníkov, respektíve účastníkov kurzov. Ojedinelosť nášho vzdelávania je aj v jeho previazaní na príslušné referenčné procesy, ktoré sú jeho súčasťou.

Firemné poradenstvo

 Znižovanie neproduktívnych nákladov (lean manažment)

V rámci projektov znižovania nepro­duktívnych nákladov eliminujeme zdroje plytvania na pracovisku, v podniku a v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca, zvyšujeme spoľahlivosť systémov: ľudia, zari­adenia, informácie, dodávatelia – vylaďujeme kapacity v rámci toku, odstraňujeme priestorové, organizačné a informačné preruše­nia. Tým znižujeme potrebu vytvárať poistné zásoby a rezervné kapacity, redukujeme prestoje, zle­pšujeme včasnosť dodávok, skracu­jeme priebežnú dobu produkcie, zvyšujeme obrátkovosť, znižujeme rozpracovanosť a nároky na pra­covný kapitál.

Zvyšovanie predaja

V rámci projektov zvyšovanie pre­daja vykonávame analýzy trhu, mer­anie spokojnosti zákazníkov, navrhujeme systémy obsluhy jed­notlivých zákazníckych segmentov, motivačné systémy a distribučné kanály, priamo v teréne koučujeme obchodných zástupcov, pomáhame pri budovaní značky.

Riadenie kvality, inovácií a zlepšovania

V rámci projektov riadenie kvality, inovácií a zlepšovania pripravujeme firmy na certifikačné audity systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 26000, EMAS  a ďalšie, asistujeme pri budovaní integro­vaného manažérskeho systému, sys­témov zlepšovania a vedomostného manažmentu. Príprava interných audítorov, následný servis systémov pre kontrolné a recertifikačné audity

Procesný manažment

Procesný a organizačný audit, dokumentovanie a popis procesov na úroveň činnosti a zodpovednosti za ich výkon. Dokumentácia toku informácií a optimalizácia procesov a riadenia organizácie

Meranie výkonnosti

V rámci projektov merania výkon­nosti pomáhame vytvárať firemné stratégie, zavádzať strategické sys­témy merania výkonnosti BSC, pro­jektové riadenie, benchmarking, systémy zberu a spracovania in­formácií, hodnotenia zamestnan­cov, merania spokojnosti zákazníkov a zamestnancov, riadenie podľa cieľov.

Vďaka modularite nášho vzdelávacieho programu sa vieme flexibilne prispôsobiť individuálnym požiadavkám  zákazníkov, respektíve účastníkov kurzov. Ojedinelosť nášho vzdelávania je aj v jeho previazaní na príslušné referenčné procesy, ktoré sú jeho súčasťou.

Normy ISO

Manažérske poradenstvo pre základný manažment

pre základnú úroveň riadenia, tiež mu hovoríme manažment prvej línie. Manažérske poradenstvo sa na tejto úrovni zameriavame na to, ako manažéri riadia samotných výkonných pracovníkov. V organizačnej štruktúre firmy stojí len o jeden stupienok nad majstrami, vedúci dielní, vedúci oddelenia a pod.

Na tejto úrovni manažérskeho riadenia je veľmi dôležité disponovať špecifickými znalosťami, dokonalým zvládnutím každodennej operatívy a schopnosťou pracovať so zamestnancami na každodennej báze.

Manažérske poradenstvo pre stredný manažment

Stredná úroveň riadenia, sem radíme manažérov strednej úrovne, ktorá patrí medzi veľmi početnú a rozmanitú skupinu riadiacich pracovníkov. S[ to riadiaci pracovníci najrôznejších útvarov a oddelení, patria sem manažéri pobočiek, vedúci jednotlivých skupín, manažéri nižších líniových útvarov a podobne.

V našom poradenstve sa zameriavame na to, ako títo manažéri venujú veľmi podstatnú časť svojho času poskytovaniu a získavaniu najrôznejších informácií. K najčastejším činnostiam patria návrhy na rôzne zlepšovanie, každodenná práca s ľuďmi, do určitej miery aj koncepčná činnosť a celková operatíva. Manažéri tejto úrovne už musia disponovať pokročilými technickými vedomosťami odboru, v ktorom pôsobia a celý rad kompetencií a soft skills, ktoré podrobne analyzujeme.

Manažérske poradenstvo pre vrcholový manažment

pre vrcholovú úroveň riadenia, tiež hovoríme top management, ktorý predstavuje najvyšší riadiacich pracovníkov vo firme. Tu naše poradenstvo smerujeme na to, ako sa títo manažéri zaoberajú vytváraním strategického koncepčného rámca a jeho propagáciou do vnútra firmy, usmerňujú a koordinujú všetky činnosti. Dôležitou súčasťou ich práce je aj práca s ľuďmi.

Každá úroveň manažmentu firmy vyžaduje určitú úroveň vedomostí, zručností a kompetencií. Naše manažérske poradenstvo potom slúži na analýzu aktuálneho stavu, zistenie problematických častí vášho manažmentu, zber všetkých dostupných informácií cez manažérsky a personálny audit a na záver celkové odporúčanie a rozvoj vášho manažérskeho ľudského kapitálu.

Kariérové poradenstvo

Sme lídrom na trhu kariérového poradenstva na Slovensku a naše služby v tejto oblasti využilo viac ako 6000 ľudí. Medzi naše referencie patrí aj realizácia veľkých projektov kariérového poradenstva metódou Bilancie kompetencií, či už v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, alebo pre bývalých zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. a Slovenských elektrární a.s. v súvislosti s ukončením ťažby uhlia na Hornej Nitre.

Taktiež sme spolutvorcami prvého online portálu spájajúceho kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo pre žiakov základných a stredných škôl KARIERKOhttps://www.karierko.sk/

Sme súčasťou predsedníctva Európskej federácie centier kariérového poradenstva a Bilancie kompetencií, ako aj členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Naša spoločnosť je aktívna v oblasti tvorby štandardov, metodík a inovatívnych nástrojov kariérového poradenstva:

  • Rok 2013 – 2015: zavedenie kariérového poradenstva „Bilancia kompetencií“ a systému riadenia kvality Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií do služieb zamestnanosti Slovenskej republiky

  • Rok 2016 – 2018: realizácia projektu JOB Labyrinth – gamifikácia kariérového poradenstva. Projekt ktorý je zameraný na podporu mladých ľudí ktorí prostredníctvom prístupov založených na hre pomáha vzdelávať a zároveň integruje poradenstvo a aktívnu pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania.

  • Rok 2017 – 2019: realizácia projektu Qual-Im-Q „Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve“. Cieľom projektu je zlepšiť individuálne zručnosti a služby poskytované kariérovými poradcami a to vytvorením systému hodnotenia a certifikácie kvality a vytvorením mentorovacieho programu pre kariérových poradcov.

  • Rok 2020 – 2022: projekt Compass Inclusive – tvorba metodiky kariérového poradenstva pre telesne hendikepovaných uchádzačov o zamestnanie

  • Rok 2022 – 2024: projekt Model Career Guidance for modern schools -metodika implementácie kariérového poradenstva do vzdelávacieho procesu pre stredné odborné školy

Návrat hore