Služby, ktoré poskytuje BKS Úspech, s.r.o. svojim zákazníkom, obsahujú jednak zavedenie systémov manažérstva a jednak ich pravidelnú údržbu. Naši zákazníci tak majú istotu, že systémy manažérstva sú udržiavané a pravidelný externý audit systému prebehne bez komplikácií. Okrem toho tým minimalizujú svoje vlastné náklady na údržbu manažérskych systémov.

Novelizácia rady noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 (vyjde ako ISO 45001) priniesla zdanlivo iba nevýznamné zmeny. Je to však iba klamlivý dojem pri prvom preskúmaní novelizovaných požiadaviek. V skutočnosti sú zmeny zásadnejšie. Zjednotenie štruktúry noriem predstavuje nielen formálnu zmenu, ale aj doplnenie nových požiadaviek, ktoré obohatia systém manažérstva. Novelizovaná rada noriem ISO obsahuje všetky „Best Practices“ prvky zo všetkých ISO noriem, ktoré v minulosti vznikali samostatne.

Cieľom série článkov na stránke spoločnosti BKS Úspech, s.r.o. nie je vymenovať všetky zmeny, ktoré sa objavili v jednotlivých novelizovaných normách ISO (novelizácia 2015/2016), ale poukázať stručne na niekoľko možností ako implementovať zmeny v rôznorodých podmienkach organizácií, kde sú systémy manažérstva zavedené.

Normy pre systémy manažérstva ISO sú formulované tak, aby boli použiteľné pre všetky typy výrob, služieb a všetky veľkosti organizácií. Preto aj metódy ako realizovať požiadavky ISO noriem bývajú rôzne.

Metódy plnenia požiadaviek ISO noriem sú závislé na prístupe pracovníkov, ktorí systémy manažérstva zavádzajú a na súhlase vrcholového vedenia s týmito metódami. Každý pracovník firmy, ktorý systém zavádza alebo externý poradca má svoje vlastné metódy, techniky, postupy, ktoré sú po realizácii napokon akceptované externými audítormi pri externom audite.

V rámci série článkov poskytneme informácie k nasledovným témam:

Identifikácia silných a slabých stránok vo firmách a riadenie rizík (kap. 4.1 a kap. 6.1 noriem ISO 9001 a ISO 14001)

  1. Časť – SWOT analýza a jej vyhodnotenie
  2. Časť – FMEA LIGHT (zjednodušená)
  3. Časť – Metóda FMECA
  4. Časť – Individuálny prístup

Poznámka: Každá metóda pre analýzu silných a slabých stránok a hodnotenie rizík spoločnosti má svoje špecifické vlastnosti, ktoré predurčujú jej použiteľnosť. V praxi voľba metódy závisí na mnohých faktoroch. Hlavnú úlohu hrajú znalosť metódy a praktické skúsenosti s jej použitím. V prípade použitia pre splnenie požiadaviek ISO noriem, čl. 4.1 a 6.1 hrajú veľkú rolu veľkosť firmy a predmet jej podnikania.

  1. Plnenie požiadaviek zainteresovaných strán v normách ISO 9001 a ISO 14001
  2. Analýza pojmu „externý poskytovateľ“
  3. Riadenie znalostí organizácie
  4. Integrácia procesu Riadenie rizík v integrovanom systéme manažérstva.

Články budú vychádzať postupne s približne mesačným odstupom na stránkach spoločnosti BKS Úspech, s.r.o. Pri sledovaní obsahu vyššie uvedených článkov Vám želáme poučenie a zábavu.

12.5.2016,

Miloslav Gajdoš

autor článku pracuje vo firme BKS Úspech, s.r.o. ako poradca – konzultant systémov manažérstva 

Nová stratégia ISO noriem