Kariérové poradenstvo

BKS Úspech je členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Prostredníctvom svojej agentúry podporovaného zamestnávania aktívne prepája potreby zamestnávateľov, svojich klientov s trhom práce. Aktívne vyhľadáva vhodných kandidátov na požadované pozície hlavne z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie na rôzne prevádzkové profesie. Požadované chýbajúce kompetencie motivovaných uchádzačov zabezpečuje prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce jednotlivých úradov práce.

Naša spoločnosť je aktívna v oblasti tvorby štandardov, metodík a inovatívnych nástrojov  kariérového poradenstva.

Rok 2013-2015 : zavedenie kariérového poradenstva „Bilancia kompetencie“ a systému riadenia kvality Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií do služieb zamestnanosti Slovenskej republiky

Rok 2016-2018: realizácia projektu JOB Labyrinth- gamifikácia kariérového poradenstva. Projekt ktorý je zameraný na podporu mladých ľudí ktorý prostredníctvom prístupov založených na hre pomáha vzdelávať, integrovať poradenstvo a aktívnu pomoc pri zamestnaní sa.

Rok 2017-2019: realizácia projektu Qual-Im-Q „Urobme si kvalitu  v karierovom poradenstve“. Cieľom projektu je zlepšiť individuálne zručnosti a služby poskytované kariérovými poradcami a to vytvorením systému hodnotenia a certifikácie kvality a vytvorením mentorovacieho programu pre karierových poradcov.