Dôvodom vykonania personálneho auditu bol príchod nového riaditeľa do  firmy, ktorý potreboval  porovnať postupne získavané vlastné poznatky o svojich spolupracovníkoch s exaktnými informáciami odborníkov.  Ocenili sme jeho  prístup, ktorý vylučoval subjektívne interpretácie o úrovni schopností riadených pracovníkov a vylúčil  možnosť omylu pri rozhodovaní o ich  využití  v konkrétnych pracovných pozíciách.

Auditovaných bolo 17 pracovníkov, v rôznych riadiacich pozíciách. Po  vzájomných rozhovoroch a  dohode s vedením firmy sa rozhodlo, že  u  pracovníkov sa budú auditovať  nasledovné oblasti :

 • schopnosť viesť a riadiť ľudí
 • úroveň schopnosti efektívne komunikovať a  počúvať
 • schopnosť viesť pracovné rozhovory
 • vedieť prijať zodpovednosť
 • schopnosť hodnotiť a motivovať spolupracovníkov
 • úroveň loajality s firmou a predstavy o vlastnej kariére v spoločnosti
 • definovanie potrieb auditovaných pracovníkov
 • analýza sociálnych sietí

Nad rámec definovaných oblastí , sme ponúkli  naviac  informácie o type osobnosti, ochoty a schopnosti vzájomne spolupracovať na riešení úloh a ďalšie informácie, ktoré vzídu z rozhovorov a spoločnej práci s pracovníkmi počas auditu.

Jednotlivé oblasti sme vyhodnotili na štvorstupňovej škále:

 1. perspektívny, motivovaný  k sebarozvoju, ale je  potrebný sebarozvoj,
 2. motivovaný a perspektívny s požadovanou  úrovňou rozvoja,
 3. nemotivovaný s požadovanou úrovňou rozvoja,
 4. neperspektívny, ďalší sebarozvoj neodporúčaný.

Primárny efekt auditu bol nasledovný:
Informácie z auditu pomohli prijať rozhodnutia  o zaradení pracovníkov na vybrané pracovné pozície a ukázali tiež potreby ich ďalšieho rozvoja. Auditovaní pracovníci boli zainteresovaný do svojho ďalšieho rozvoja, pretože im to poskytovalo istoty. Riaditeľ a vedenie firmy získali objektívne informácie o aktuálnom stave schopností a zručností pracovníkov. Audit ukázal na možnosti ich ďalšieho rozvoja a na optimálny spôsob, ako to dosiahnuť. Stratégia a ciele firmy bolo možné reálne nastaviť v závislosti od úrovne  rozvoja jednotlivých pracovníkov a celý tento proces koordinovať a riadiť, čo sa samozrejme premietlo do lepších ekonomických výsledkov spoločnosti.

Sekundárny efekt auditu bol nasledovný:
V rámci plnenia cieľov auditu sa  odhalil aj iné skryté nedostatky v oblasti riadenia spoločnosti a bolo možné prijať okamžite  nápravné opatrenia. Z auditu vyplynuli ďalšie optimalizácie procesov, čo posilnilo ekonomiku spoločnosti. Rozvoju pracovníkov sa začala spoločnosť venovať riadene a systematicky.

Personálny audit