Skúsenosti z realizácie projektu Bilancia kompetencií na hornej Nitre

O priebehu Bilancie kompetencií s prvou skupinou nám povedala Ing. Jana HANUSOVÁ, poradkyňa BKS Úspech, s.r.o

Cieľom národného projektu, ktorý realizuje Trenčianský samosprávny kraj je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Naša spoločnosť je realizátorom poradenstva formou Bilancie kompetencií, výsledkom ktorej je zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky, uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či k podnikaniu, s cieľom eliminovať negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Ako chápali ciele a význam Bilancie kompetencií zamestnanci HBP, a.s.?

Ciele jednotlivých účastníkov sa líšili vzhľadom na vek, doterajšie pracovné skúsenosti (pre viacerých účastníkov kurzu bol HBP, a.s. doteraz jediným zamestnávateľom), osobné zázemie a úroveň prijatia situácie, že odchádzajú zo zamestnania, v ktorom niektorí pracovali aj desaťročia. Potrebovali si predovšetkým ujasniť svoju ďalšiu profesijnú orientáciu, získať motiváciu pre zmenu profesie a “nakopnúť” k aktívnemu prístupu ku hľadaniu nového zamestnania. Posilnenie viery vo vlastné schopnosti patrilo k dôležitým aspektom Bilancie kompetencií. Celú Bilanciu kompetencií vnímali ako príležitosť, ktorá im dokáže pomôcť na ceste k novej práci.

Aké mali účastníci očakávania?

Takmer všetci účastníci sa zhodli na jednom. Po ukončení Bilancie kompetencií chceli vedieť, aké profesie sú schopní vykonávať a na ktoré sú naozaj osobnostne vhodní. Okrem iného nemali účastníci kurzu Bilancie kompetencií skúsenosti s komunikáciou s inými zamestnávateľmi, či s pracovnými pohovormi. Taktiež očakávali, že sa dozvedia o sebe niečo, čo doteraz nevedeli, odhalia svoje silné stránky.

Ako pristupovali k aktivitám Bilancie kompetencií v jej priebehu?

Prevažná väčšina pristupovala k jednotlivým aktivitám s plným nasadením a odhodlaním dozvedieť sa vďaka jednotlivým cvičeniam a úlohám čo najviac informácií, ktoré ich dokážu posunúť v pracovnom živote v budúcnosti. Túžili poodhaliť to, čo je v nich ukryté a zatiaľ to sami ešte nevidia.

Aká bola s nimi spolupráca?

Spoluprácu s jednotlivými účastníkmi si veľmi cením, ich prístup bol naozaj akčný. V tomto procese oceňujem prácu jednotlivých tútorov, ktorí svojim ľudským prístupom prekonali prvotnú bariéru a obavy účastníkov vstúpiť do neznámeho procesu. Aj keď s istými obavami, ale s ochotou ísť do zmeny, prijímali kurz ako príležitosť pre svoj rast.

Ako hodnotili účastníci Bilanciu kompetencií ako celok?

U všetkých účastníkov je pozorovateľný pocit v motivácii navštevovať kurz Bilancie kompetencií, ktorý posúval ich vnímanie seba, poznanie vlastnej hodnoty. Výmena vzájomných skúseností a postojov im prinášala nové, dosiaľ nepoznané uhly pohľadu. Niektorí účastníci kurzu BK mali chuť pokračovať v ďalších stretnutiach, podarilo sa nám vytvoriť priateľské prostredie a podporujúcu atmosféru. Účastníci získali jasnú predstavu o povolaniach, na ktoré sa môžu sústrediť a v ktorých majú predpoklady sa uplatniť.

A čo Vaše osobné postrehy?

Bilanciu kompetencií vnímam ako výborný nástroj nielen na určenie ďalšieho profesijného smerovania, ale predovšetkým ako systémový proces podporujúci motiváciu objaviť a využiť vlastný potenciál. Klienti tak majú možnosť aj svoje záujmy a záľuby pretaviť do budúceho zamestnania. Bilancia kompetencií dokáže posilniť vieru v schopnosti účastníkov a ukázať im tiež praktické návody, ako si prácu hľadať. Vnímam úzku spoluprácu medzi klientami a tútormi, vážim si ich prínos, nakoľko výrazne prispievajú k prijatiu vzniknutej situácie, kedy zamestnanci opúšťajú známe pracovisko po mnohých rokoch. Pomáhajú im tak vyrovnať sa s daným stavom a vykročiť do nového pracovného života.

Návrat hore